Şirketlerin borca batıklığında dikkate alınmayabilecek giderlerin uygulanma süresi 2025 yılına uzatıldı

BLOG YAZILARI

 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Kanunun 376’ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderlerin, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmayabileceği hususu, 01.01.2025 tarihine kadar uzatıldı.
 

31 […]

İlgili Sayfa

Kira geliri üzerinden ecrimisil hesaplamasının nasıl yapılacağı ve ÜFE artış oranı

BLOG YAZILARI

 
… Davacı … vekili, dava konusu 919 ada 4 ( eski 3039 ) parseldeki taşınmazın Belediye Encümenliğinin 22.09.1997 tarihli ve 369 Sayılı kararı ile ( aylık 60.000,00 TL bedelle ) 9 yıl 10 aylık süreyle yap-işlet-devret yöntemi ile ihale edildiğini, davalının sözleşmeye göre inşaa ettiği binayı 29/01/2008 tarihinde belediyeye teslim etmesi gerekirken henüz teslim […]

İlgili Sayfa

Belediye şirketine tahsis olunan belediye mallarının kamu hizmeti niteliği ve hacze konu olup olamayacağı

BLOG YAZILARI

 
… Belediyesi Meclis kararı ile … Belediyesinin sahibi bulunduğu, kullanım ve işletme hakkının Belediye şirketi olan …’a devredilmiş bulunan … (prina) Fabrikasında bulunan iş makinelerinin üzerine haciz konulduğu, davacı Belediyenin sahibi bulunduğu, kullanım hakkının Meclis kararı ile Belediyeden ayrı tüzel kişiliği bulunan, Menaş Şirketine devredilen Zeytinyağı fabrikasına ait iş makinelerinin davacı Belediyenin borcu nedeniyle […]

İlgili Sayfa

Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından verilen tazmin kararı (kamu zararı) benzer ödemelerin hakedişten kesilmesine yasal dayanak oluşturur mu?

BLOG YAZILARI


Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 21/06/2016 tarih, 42104 numaralı kararından hareketle davacının, 31 no.lu hak edişinden toplamda 117.202,19 TL, 32 numaralı hak edişten fiyat farkı tablosunda 4.285,07 TL olmak üzere yapılmış olan toplamda 121.487,26 TL kesintinin yasal dayanağının bulunmadığı kabul edilerek verilen kararın isabetli olduğu gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf taleplerinin esastan reddine karar verilmiştir.

Uyuşmazlık, hizmet alım […]

İlgili Sayfa

Anayasa mahkemesi iptal kararlarının geriye yürümemesi kuralının, kazanılmış hak ve iptal edilen kanun hükümlerinin uygulanması bakımından görülmekte olan davalara etkisi

BLOG YAZILARI

………..
Bu hukuksal durumun doğal sonucu olarak, bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin uygulanması nedeniyle dava açmak durumunda kalan ve Anayasanın 152. maddesi uyarınca itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulmasını isteme hakkına sahip olan kişilerin de hak ve menfaatlerini ihlal eden kuralın, itiraz yoluyla veya iptal davasıyla daha önce yapılan başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince iptal […]

İlgili Sayfa

2023 Yılı Ek Bütçe Kanunu Resmi Gazetede Yayımlandı

BLOG YAZILARI

 
27.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7457 sayılı Kanunla, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda değişiklik yapıldı.
Buna göre Bütçeye,  genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1.074.508.886.000 Türk Lirası, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45.005.627.000 Türk Lirası olmak üzere toplam 1.119.514.513.000 Türk Lirası ödenek eklendi.
Merkezi Yönetim kapsamındaki idarelerin tertiplerine eklenen ödeneklere aşağıda yer alan cetvellerde yer […]

İlgili Sayfa

İdari para cezasına ilişkin iptal davası açma süresinin, idari para cezasının tebliği tarihinden mi yoksa para cezasına esas hukuksuzluğun hukuk mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunması üzerine, idareye para cezasının kaldırılmasına yönelik başvurunun reddedildiği tarihten itibaren mi başlayacağı?

BLOG YAZILARI

 
Davacının sanık olarak yargılandığı Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucunda mülkiyeti hazineye ait taşınmaz üzerindeki yapılar için alınan yapı kayıt belgelerinin geçerli olduğu belirtilerek, taşınmaz üzerine yapılan izinsiz uygulamalar nedeniyle 3194 Sayılı Kanun’un 42. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca tesis edilen 2020/67, 2020/68 ve 2020/69 Sayılı encümen kararlarıyla verilen imar para cezalarının iptali istemiyle […]

İlgili Sayfa

Belediye daire başkanı ya da müdürleri uzmanlık kadroları gibi alt kadro görevlerine atanabilir mi, atanmaları durumunda eski görevlerindeki özlük hakları kazanılmış hak olarak korunur mu?

BLOG YAZILARI

 
“Davacının, ilk defa 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Kütüphane Memuru” olarak atamasının yapıldığı, bilahare “Daktilograf” ve “Şef” unvanlarında görev yaptığı, 18/10/1999 tarihinde isteği doğrultusunda emekli olduğu, 04/09/2014 tarihinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı emrine açıktan atanmak suretiyle “Şef” kadrosunda göreve başladığı, “Başkan Yardımcısı”, “Spor İşleri Müdürü” ile “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü” görevlerini de yürüttükten […]

İlgili Sayfa

Satılan taşınmazın bedelinin, rayiç bedellerin ve ihale edilen diğer taşınmazların bedellerinin altında kaldığı gerekçesi ile itâ âmiri kamu yararı gözeterek ihaleyi iptal edebilir mi

BLOG YAZILARI

 
“Davalı idarece ara karara verilen cevapta, 1. hususa ilişkin olarak, “… adadaki taşınmazların ihalesi, taşınmazların rayiç değerlerine ulaştığı için onaylanmasına karar verilmiştir. Ancak … adadaki taşınmazlar rayiç değerlerinin çok altında kalmıştır.”; 2. hususa ilişkin olarak “… adada … adet parsel bulunmakta olup diğer parsellerin ihalesinin onaylanıp sadece dava konusu … parsel sayılı taşınmazın ihalesinin […]

İlgili Sayfa

Aşırı düşük teklif açıklamasında, asgari işçilik hesaplanırken işin süresinin eksik dikkate alınması

BLOG YAZILARI

 
“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, …
.1.9. Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde çalışma süresinin haftada kırk beş (45) saat olacağının belirtildiği, ihale konusu iş kapsamında tam zamanlı olarak çalışacak personele ödenecek aylık ücrete yönelik maliyetin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından eksik ve yanlış hesaplandığı,  tam zamanlı çalışılacağı hususunun dikkate alınmadığı, ayrıca 2023 yılı için belirlenen asgari ücretten […]

İlgili Sayfa

Paylı (müşterek) mülkiyet nedir, özellikleri nelerdir?

BLOG YAZILARI

 
“Paylı mülkiyette, mülkiyet hakkına sahip birden ziyade kişi olmasına rağmen, belirlilik ilkesi gereğince eşya üzerinde tek bir mülkiyet hakkı mevcut bulunur. Eşya üzerindeki bu tek mülkiyet hakkı malikler arasında paylı mülkiyet birliği meydana getirir. Her paydaş mülkiyet hakkının belirli bir payına sahip olur. Paylı mülkiyet hukukî işlem, yetkili idari makamın işlemi, mahkeme kararı veya […]

İlgili Sayfa

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılan ihaleye, davet edilen 6 istekliden 4 isteklinin teklif vermesi durumunda, üst yönetici rekabetin sağlanamadığı gerekçesi ile ihaleyi iptal edebilir mi?

BLOG YAZILARI

 
“Aktarılan kuralların değerlendirilmesinden, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin hangi banka aracılığı ile ödeneceğinin üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edileceği, idarenin merkez ve taşra birimlerinde uygulanacak biçimde tek sözleşme yapılabileceği, birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi söz konusu olduğunda komisyonun, üst yönetici tarafından görevlendirilecek harcama yetkililerinden birinin […]

İlgili Sayfa

Akaryakıt giderlerine ilişkin aşırı düşük açıklamalarında hangi husus ve hesaplamalara dikkat edileceği

BLOG YAZILARI

 
“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, …
… 1.3. Akaryakıt giderinin tevsikine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2.7’nci maddesinde yer alan açıklama gereği ihale üzerinde kalan istekli tarafından maddede belirtilen raporunun sunulmadığı, açıklama kapsamında öngörülen litre birim fiyatın en yüksek işlem hacimli 8 firmanın akaryakıt fiyatlarına ilişkin raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında olduğu, akaryakıt […]

İlgili Sayfa

Araç kiralama ihalesinde, makam aracı olarak kiralanan 4×4 arazi binek aracı için ayrı bir satır açılmış olması, aracı %2 kasko değeri sınırlaması dışına çıkartır mı?

BLOG YAZILARI

 
“Her ne kadar davalı idarece, %2 kasko bedeli sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemenin otomobil ve camlıvan araçlar için geçerli olduğuna dair idarî şartname ve teknik şartnamede düzenlemeler bulunduğu, fakat makam aracına ilişkin bahse konu düzenlemeye yer verilmediği ve otomobiller için ayrı, “1 adet 4×4 binek makam aracı” iş kalemi için ayrı satırlar açıldığı, dolayısıyla otomobiller ve […]

İlgili Sayfa

Teklifte beyan edilen bilgiler ile EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucu edinilen bilgilerin farklı olması

BLOG YAZILARI

 
“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … 
1) Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço ve gelir tablosu bilgilerinin İdari Şartname’de düzenlenen asgari kriterleri karşılamadığı, …
A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. …
EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde; anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş hacmine ilişkin bilgilerin EKAP’ta yer alan […]

İlgili Sayfa