5018 sayılı Kanun’un Hesap Verme Sorumluluğu başlıklı 8’inci maddesinde yer alan yetkili merciler kavramından ne anlaşılacağı (Anayasa Mahkemesi)

 

BLOG DOKÜMAN

 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2004/10
Karar Sayısı : 2009/68
Karar Günü : 2.6.2009
R.G. Tarih-Sayı : 03.02.2012-28193

IV- ESASIN İNCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenen yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 30. maddesinin birinci fıkrası […]

Kontrol görevlisi olmayan gerçekleştirme görevlisinin, imalatların yerinde incelenmesi hususunda görevi ve yetkisi olmamasının sorumluluğa etkisi (Danıştay)

 

BLOG DOKÜMAN

 
Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/18731 E.  ,  2022/3796 K.
“İçtihat Metni”
T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/18731
Karar No : 2022/3796
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …Büyükşehir Belediye Başkanlığı …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 […]

onecikan-yargitay

İhale yetkilisi olarak bütçede yeterli ödeneği bulunmayan ihaleye onay vermek suretiyle kamu zararına neden olması suçu (Yargıtay)

 

BLOG DOKÜMAN

 
5. Ceza Dairesi         2013/16325 E.  ,  2016/1411 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : İhmali davranışla görevi kötüye kullanma
HÜKÜM : Mahkumiyet
Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanık … hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
Sanığın ihale yetkilisi olarak bütçede yeterli ödeneği bulunmayan ihaleye onay vermek suretiyle kamu zararına neden olma şeklindeki eyleminin TCK’nın 257/1. maddesine uyan […]

onecikan-yargitay

Hakediş alacaklarında talep halinde ticari faiz mi ödeneceği yoksa yasal faiz mi ödenmesi gerektiği (Yargıtay)

 

BLOG DOKÜMAN

 
YARGITAY KARARI ÖZETİ: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince verilen kararın temyizine konu olan davacı, davalı ile imzalanan hizmet alım sözleşmesi nedeniyle asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farkını talep etmiştir. İlk derece mahkemesince sübut bulmayan davanın reddine dair karar verilmişti. Temyizen tetkiki taraflar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış […]

Doğrudan temin adlımlarında fiyat farkı ödenip ödenemeyeceği (Sayıştay)

 

BLOG DOKÜMAN

 
SAYIŞTAY KARARI ÖZETİ: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan ihale usulleri arasında “açık ihale usulü”, “belli istekliler arasında ihale usulü” ve “pazarlık usulü” olmak üzere üç farklı yöntemden biri uygulanır. Fiyat farkı hesabı, idarelerin 4734 sayılı Kanuna göre götürü bedel veya birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edecekleri hizmet alımlarında kullanılır. Ancak, doğrudan temin […]

Geçici görevle belediyede istihdam edilen personele sosyal denge tazminatı ödenip ödenemeyeceği (Sayıştay)

 

BLOG DOKÜMAN

 
SAYIŞTAY KARARI ÖZETİ:  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15’inci maddesi incelendiğinde; Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği düzenlenmiştir; ancak Belediyelerde bu istihdam şekli dışında çalışan/çalıştırılan personele, bu ödemenin yapılabileceği şeklinde bir düzenlenme bulunmamaktadır. Belediyede geçici görevli olarak çalışan personel; belediyenin kadro […]

onecikan-yargitay

Yüklenici ile, Sayıştay tarafından tazmin çıkması ihtimaline ilişkin hakedişten kesinti yapılarak emanet hesaplarında bekletilmesine yönelik protokol yapılması (Yargıtay)

 

BLOG DOKÜMAN

 
YARGITAY KARARI ÖZETİ: İdare, müfettiş raporu üzerine Yüklenici ile protokol yaparak hakedişten kesinti yoluna gitmiş, kesinti yapılan tutarı emanet hesaplarında bekletmiş, protokolde; Sayıştay tarafından konuya ilişkin tazmin çıkması durumunda tutarın bu durum için kullanılacağı, tazmin hükmü verilmezse tutarın Yükleniciye geri iade edileceği şartı yer almıştır. Adli yargı protokolü geçerli saymış ve bu doğrultusunda karar […]

onecikan-yargitay

Yönetmelik hükümlerinin Kanun hükümleri ile çelişmesi durumunda nasıl işlem tesis edileceği (Yargıtay)

 

BLOG DOKÜMAN

 
Karar Özeti: Özlük hakkı ödemesine esas hükümlerden, Yönetmelik hükümleri ile Kanun hükümlerinin farklı olması ve çelişmesi durumunda, hangi hükmün esas alınacağına ilişkindir.
Hukuk Genel Kurulu         2017/1323 E.  ,  2020/59 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
1. Taraflar arasındaki “rücuen tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davacı […]

onecikan-yargitay

Sayıştay kararı / ilamı gereği memura fazla ödenen tutarın sebepsiz zenginleşme kapsamında maaştan kesinti yoluyla tahsilinde zamanaşımı süresi (Yargıtay)

 

BLOG DOKÜMAN

 
ÖZET

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın usulden reddine yönelik olarak verilen hükme karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulmuştur. Dosya incelenmiş ve gereği konuşulup düşünüldükten sonra Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin kararı şu şekilde olmuştur:

Davanın Özeti

Davacı, Sayıştay Başkanlığı’nın 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait denetimleri sonucunda, 657 sayılı Devlet […]

Sayıştay İlamlarında Yer Alan Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk (Ödettirilmesi) İfadesinden Ne Anlaşılacağı

BLOG DOKÜMAN

 
Yazımızda, Sayıştay kararlarında yer alan kamu zararının müştereken ve müteselsilen ödettirilmesi ifadesinden ne anlaşılacağı ve idarenin bu zararları personelden hangi oranda tahsil edebileceği açıklanacak; sonrasında örnek bir olay üzerinden detaylandırma yapılacaktır.
Bilindiği üzere Sayıştay daireleri, sorgular aracılığı ile savunması alınan kamu görevlileri hakkında kamu zararına hükmederken, ilgililerin kasıt, kusur ya da ihmalinin olup olmadığına bakmakta […]

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine Aykırı Harcamalar Kamu Zarına Sebep Olur mu?

 

BLOG DOKÜMAN

 
Bilindiği üzere, 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de, 2024/7 sayılı “Tasarruf Tedbirleri” Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.
Genelge’de kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gereken bir çok tasarruf tedbiri yer almakla birlikte, Genelge hükümlerine uyulmaması durumunda yaptırımının ne olacağına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.
Bildiği üzere kamu idarelerinin dış denetimi, Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi […]

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6) Yayımlandı

 

BLOG DOKÜMAN

 
Tebliğin amacı, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasının uygulamasına dair usul ve esasları düzenlemektir.
Anılan Kanun’un 9 uncu maddesinin 19 uncu fıkrasında yer alan hüküm şu şekildedir:
“(19) 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan […]

Tekliflerin asgari işçilik maliyetini karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesinde fiyat farkının dikkate alınmaması (KİK)

 

BLOG DOKÜMAN

 
KİK KARARI ÖZETİ:  Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan “Müze Müdürlükleri ve Ören Yerleri Özel Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hizmet Alım İşi” ihalesinde, asgari işçilik maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Ancak, fiyat farkı uygulamalarının dikkate alınmaması nedeniyle, teklifin ihale tarihinde geçerli asgari işçilik maliyetini karşıladığı sonucuna varılmıştır. Bu […]

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

 

BLOG DOKÜMAN

 
09.05.2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan değişiklikle, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Yönetmeliğin 42’nci maddesine eklenen bent ile; vakıf yükseköğretim kurumlarının öz gelirleri ile ulusal/uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fon tutarını aşmamak kaydıyla, mütevelli heyet tarafından belirlenen limitlere kadar yapacakları alımlarının bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmadığı, bu alımların doğrudan tahmini bedel […]