BLOG DOKÜMAN

 

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/18731 E.  ,  2022/3796 K.

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/18731
Karar No : 2022/3796

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …Büyükşehir Belediye Başkanlığı …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; Aydın Belediyesinde işçi statüsünde görev yapan davacıya, gerçek dışı belge düzenlediği ve kamu zararına neden olduğundan bahisle 5018 sayılı Kanunun 71. maddesi gereğince verilen idari para cezasının, Mart/2013 döneminden itibaren her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil aylık net ödemelerinden dört biri oranında kesinti yapılması suretiyle tahsiline ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile yapılan kesintilerin geri ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Bozma kararına uymak suretiyle … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı temyize konu kararla; Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın … soruşturma sayılı dosyasında, davacı hakkında “davacının kontrol görevlisi olmadığı, gerçekleştirme görevlisi olduğu, ödeme emrine esas metraj cetvelinin ve hakediş icmalinin davacı tarafından düzenlenmediği, teknik bilgisinin olmadığı, kendisine gelen fatura üzerinden ödeme emri düzenlediği,yeterli delil bulunmadığı” gerekçesi ile “Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı” verildiği, söz konusu yapım işinde kontrol görevlisi olan bir kısım teknik ve idari personel hakkında … Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde “Görevi Kötüye Kullanma” suçlaması ile açılan … esas sayılı kamu davasında; 3 kişilik Emekli Sayıştay denetçilerinden oluşan 12/11/2014 tarihli bilirkişi kurulu raporu çerçevesinde; “eylemler nedeni ile kişilerin ya da kamunun zararına neden olunmadığı, ayrıca kişilere haksız bir menfaat sağlamadığı” gerekçesi ile sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat kararı verildiği, davacının esas itibari ile kontrol görevlisi olmadığı ve yalnızca gerçekleştirme görevlisi olarak görev icra ettiği yapım işine konu imalatların yerinde incelenmesi hususunda görevi ve yetkisi olmadığı gibi anılan işlemler bakımından gerekli teknik bilgiye de haiz bulunmadığı, 5018 sayılı Kanun’un 71.maddesinde açık biçimde davaya konu para cezasının “kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar” bakımından uygulanacağının düzenlenmesine karşın bu hususun somut biçimde ortaya konulmadığı görülmekle; davacı hakkında Kanunu’nun 71.maddesi uyarınca; her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemenin iki katı tutarına kadar para cezası ile cezalandırılmasına ve aynı Kanunun 73.madde hükmü uyarınca karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemeden dörtte biri oranında kesilerek tahsil edilmesine dair Aydın Belediye Başkanlığı’nın … tarih ve … sayılı dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; hukuka aykırı olduğu ileri sürülen mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Onuncu Dairesi tarafından verilen 13/10/2021 günlü, E:2017/1617, K:2021/4752 sayılı gönderme kararı ile Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Malimevzuat.com.tr