BLOG DOKÜMAN

 

SAYIŞTAY KARARI ÖZETİ: Belediyede Zabıta Komiseri olarak görev yapan iki personele ilişkin ilamların özetidir. ilamlar, personelin fiilen zabıta görevini ifa etmedikleri halde maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi ve geçici görevlerde gerçekleştirdikleri gündeliklerin belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle kamu zararına neden olunduğu hususunda ilamlardır. İlamların sonuçlarına göre, personelin fiilen zabıta görevini ifa etmedikleri halde maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi suretiyle 24.000 TL kamu zararı oluştuğu ve geçici görevlerde gerçekleştirdikleri gündeliklerin belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle 36.000 TL kamu zararı oluştuğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2017
Dairesi5
Karar No354
İlam No153
Tutanak Tarihi31.1.2019
Kararın KonusuPersonel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Fazla çalışma ücreti / harcırah

A) ……. Belediyesinde Zabıta Komiseri unvanıyla görev yapan …….‘e Muhtelif tarihlerde Belediye şirketinde görevlendirilmiş olmasına rağmen zabıta hizmetlerinde fiilen çalışılması karşılığında ödenen maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi suretiyle ……. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

5393 sayılı Belediye Kanununun “Zabıtanın Görev ve Yetkileri” başlıklı 51 inci maddesinde;

“…

Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir” hükümlerine yer verilmiştir.

2015 yılı Bütçe Kanununun K cetvelinin “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı (3/B-1) bendine; “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir” denmektedir.

Gerek Belediye Kanunu gerekse Bütçe Kanununda zabıta personeline fazla mesai ücreti ödenmesi, personelin fiilen zabıta görevinde çalışması şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla, Belediyede zabıta kadrosunda çalışıyor olsa bile fiilen zabıta görevini ifa etmeyen personele bu ödemenin yapılması mümkün değildir.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda Belediyede Zabıta Komiseri kadrosunda istihdam edilen …….’in, muhtelif tarihlerde Belediye şirketinde görevli olmasına; dolayısıyla da fiilen zabıta görevini ifa etmemesine rağmen, zabıta personelinin fiilen çalışması karşılığında müstehak olduğu maktu fazla çalışma ücretinin kendisine ödenmesi suretiyle kamu zararına neden olunduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, zabıta görevini fiilen ifa etmeyen Zabıta Komiseri …….’e maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi suretiyle oluşan ……. TL kamu zararının, Harcama Yetkilisi ……. Gerçekleştirme Görevlisi …….’e müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

B) ……. Belediyesinde Zabıta Komiseri unvanıyla görev yapan ……..’e Belediye şirketinde görevli olduğu sürede gerçekleştirdiği geçici görevlere ilişkin gündeliklerin Belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle ……. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

Kanunun “Harcırahın Sureti Tediye ve Mahsubu” başlıklı 57 inci maddesinde;

“Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir…” hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm doğrultusunda bir görevin ifası için memuriyet mahalli dışına geçici görev ile gönderilen personelin hak ettiği gündeliğin hizmetten yararlanan kurum tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, Belediyede Zabıta Komiseri olarak görev yapan …….’in belediye şirketine ait bir gemide muhtelif tarihlerde “kaptan” olarak görevlendirildiği tespit edilmiş ve görevlendirme karşılığında müstahak olduğu harcırah bedelinin, görevlendirme neticesinde hizmetten yararlanan kuruluşun belediye şirketi olmasına rağmen belediye bütçesinden karşılanması suretiyle kamu zararına neden olunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, …….’e Belediye şirketinde görevli olduğu sürede gerçekleştirdiği geçici görevlere ilişkin gündeliklerin Belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle oluşan ……. TL kamu zararının,

……. TL’sinin Harcama Yetkilisi ……. ile Gerçekleştirme Görevlisi …….’e,

……. TL’sinin Harcama Yetkilisi ……. ile Gerçekleştirme Görevlisi …….’e,

Müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Malimevzuat.com.tr