BLOG DOKÜMAN

 

SAYIŞTAY KARARI ÖZETİ: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan ihale usulleri arasında “açık ihale usulü”, “belli istekliler arasında ihale usulü” ve “pazarlık usulü” olmak üzere üç farklı yöntemden biri uygulanır. Fiyat farkı hesabı, idarelerin 4734 sayılı Kanuna göre götürü bedel veya birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edecekleri hizmet alımlarında kullanılır. Ancak, doğrudan temin yöntemi bir istisna olarak uygulansa dahi fiyat farkı ödenemez, zira yasal düzenlemelere göre fiyat farkı mal ya da hizmetin temininin bir ihale usulüyle yapılmış olması durumunda söz konusu olur.

 

Kamu İdaresi TürüÖzel İdareler
Yılı2012
Dairesi1
Karar No10273
İlam No14
Tutanak Tarihi26.11.2013
Kararın Konusuİhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Fiyat Farkı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Uygulanacak ihale usulleri” başlıklı 18 inci maddesinde,

“İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

d) (Mülga: 30/7/2003-4964/12 md.)”

hükmü yer almaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde,

“İdarelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre götürü bedel veya birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edecekleri hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ait işlemler, bu Esaslara göre yürütülür.”

“İdarelerin uyacakları hususlar” başlıklı 4 üncü maddesinde ise,

“İdarelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edecekleri hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplayabilmeleri için, söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine bu Esaslarda yer alan hükümleri koymaları zorunludur.”

denilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde 4964 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle “doğrudan temin yöntemi” bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır. Dolayısıyla “doğrudan temin yöntemi” bir ihale usulü olmayıp 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yazılı hallerde başvurulabilecek istisnai bir yöntemdir.

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre uygulanan doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmaması nedeniyle de bu yöntem kullanılarak yapılan alımlarda fiyat farkı ödenemeyecektir. Zira yukarıda yer alan yasal düzenlemeler gereğince fiyat farkı, mal ya da hizmetin temininin bir ihale usulüyle yapılmış olması durumunda söz konusu olacaktır.

Ayrıca adı geçen hizmet alımı işine ait sözleşmede fiyat farkı verilmesine ilişkin herhangi bir hüküm de mevcut değildir.

Açıklanan nedenlerle, fiyat farkı ödenmesi sonucunda oluşan toplam … TL kamu zararının sorumlulara ortaklaşa ve zincirleme olarak ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, söz konusu kamu zararının tamamının tahsil edildiği anlaşıldığından ilişik kalmadığına oy birliğiyle,

Malimevzuat.com.tr