onecikan-yargitay

 

BLOG DOKÜMAN

 

YARGITAY KARARI ÖZETİ: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince verilen kararın temyizine konu olan davacı, davalı ile imzalanan hizmet alım sözleşmesi nedeniyle asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farkını talep etmiştir. İlk derece mahkemesince sübut bulmayan davanın reddine dair karar verilmişti. Temyizen tetkiki taraflar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki evraklar okundu, gereği konuşulup düşünüldü. Davacı asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farkını talep edemeyeceğini savunarak, istinaf başvurusunu yapmış ve davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

BLOG BAŞLIĞINA ESAS ALINAN ANAHTAR CÜMLE: “…6102 sayılı TTK’nın 19/2. maddesi gereğince taraflardan biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, kanunda aksine hüküm yoksa diğer taraf için de ticari iş sayılmaktadır. Davacı taraf tacir olup, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2/II. maddesi gereğince avans faizi talep edebileceğinden ve bu davada da ticari faiz istenildiğinden, bölge adliye mahkemesince yasal faize karar verilmesi hatalı olup, bu nedenle kararın bozulması gerekmekte ise de,…”

 

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi         2021/2334 E.  ,  2022/1846 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki taraflar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesi nedeniyle asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farkının davalı tarafça ödenmediğini ileri sürerek, 1.000 TL’nin sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile talebini 100.389,03 TL’ye artırmıştır.
Davalı vekili, sözleşme ve idari şartnamede fiyat farkı istenemeyeceğinin düzenlendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
İlk derece mahkemesince, davacının asgari ücret artışından kaynaklı fiyat farkı talep edemeyeceğine dair sözleşme hükmünün taraflar açısından bağlayıcı nitelikte olduğu, sözleşmenin niteliği ve hükümleri gereğince davacının asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farkını talep edemeyeceği gerekçesiyle sübut bulmayan davanın reddine dair kararın davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Fark Talebinde Uygulanacak Esaslara Dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 8. maddesi gereğince asgari ücretin artması halinde eski ve yeni asgari ücretler arasındaki farkın yükleniciye ödeneceğinin düzenlendiği, Kararnamenin bu hükmü karşısında davacının asgari ücret artışından kaynaklanan farkı talep edebileceği gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne 100.389,03 TL’nin 1.000,00 TL’sine dava tarihinden, kalan 99.389,03 TL’sine ıslah tarihi olan 05/03/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355. maddedeki kamu düzenine aykırılık halleri re’sen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş ve verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava, hizmet alım sözleşmesi nedeniyle asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir.
6102 sayılı TTK’nın 19/2. maddesi gereğince taraflardan biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, kanunda aksine hüküm yoksa diğer taraf için de ticari iş sayılmaktadır. Davacı taraf tacir olup, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2/II. maddesi gereğince avans faizi talep edebileceğinden ve bu davada da ticari faiz istenildiğinden, bölge adliye mahkemesince yasal faize karar verilmesi hatalı olup, bu nedenle kararın bozulması gerekmekte ise de, yapılan bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararın HMK 370/2 maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenle, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 11/06/2020 tarih, 2018/2580 Esas, 2020/830 Karar sayılı kararının “HÜKÜM” bölümünün 2-a bendinin 2. satırında yer alan “yasal” ibaresinden çıkarılarak yerine “avans” ibaresinin eklenmesine ve hükmün düzeltilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, davalı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, 04.04.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Malimevzuat.com.tr