BLOG DOKÜMAN

 

SAYIŞTAY KARARI ÖZETİ:  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15’inci maddesi incelendiğinde; Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği düzenlenmiştir; ancak Belediyelerde bu istihdam şekli dışında çalışan/çalıştırılan personele, bu ödemenin yapılabileceği şeklinde bir düzenlenme bulunmamaktadır. Belediyede geçici görevli olarak çalışan personel; belediyenin kadro ve pozisyonunda istihdam edilmediğinden, sosyal denge tazminatı ödemesinden yararlanması mümkün değildir.

 

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2016
Dairesi5
Karar No44013
İlam No46286
Tutanak Tarihi22.5.2019
Kararın KonusuPersonel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Konu: Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle Belediyede çalışan kişiye mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödemesi yapılması

1- … Sayılı İlamın 12’nci maddesiyle; Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle … Büyükşehir Belediyesinde çalışan …’a mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödemesi yapılması sonucunda … TL’nin sorumlulardan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir.

Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla temyiz eden Sosyal Hizmetler Müdürü …’in temyiz dilekçesinde;

“Tarafıma zimmet çıkartılan … TL geçici görev yolluğu işleyen yasal faizi ile birlikte … TL olarak ödenmiştir. Buna ilişkin … tarih, … ve … no.lu makbuzlar ekte sunulmuştur. (Ek-1) Ancak bu işlem süreçlerin uzama ihtimali ve işleyecek yasal faizin artmamasına yönelik olarak yapılmıştır. Tarafıma ödenen geçici görev yolluğunun yasal olduğu değerlendirilmektedir.

Öncelikle 375 sayılı KHK’nın Ek 15’inci maddesinde sosyal denge tazminatını düzenleyen ifadeye bakılmasında fayda görülmektedir. Bu ifade şu şekildedir: “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir.” Burada yer alan iki ifade hassasiyet içermektedir. Bunlardan birincisi madde metnine göre sosyal denge tazminatı almak için kamu görevlisi olmak gerekir. Denetim yapılan dönemde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan bir kamu görevlisi olduğum sabittir. Diğer ifade ise “istihdam” kelimesidir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre istihdam: “Bir görevde bir işte kullanma” anlamına gelmektedir. Yine kelimenin Arapça kökenine bakıldığında bir hizmette kullanmak, hizmet ettirmek anlamlarına gelmektedir. KHK metni istihdam türlerine girmeden yani geçici, süreli ya da daimi gibi ayrımlara girmeden belediyenin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen diyerek çok net bir tanımlama yapmıştır. Buna göre … Büyükşehir belediyesinde … yılında itfaiye daire başkanı pozisyonunda hizmet ettirildiğim (istihdam edildiğim) için sosyal denge tazminatı ödenmesinin mevzuata aykırı olmadığı değerlendirilmektedir.

Yine bu savunmaya esas teşkil eden raporda “375 Sayılı KHK’nın Ek-15 kapsamında yer almayan kurum ve kuruluşlardan yapılan geçici görevlendirmelerde sosyal denge tazminatı ödenmesinin mevzuata aykırı olduğu” savı öne çıkmaktadır. Buna göre Belediyeler ve başlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri başka kurumlara vekâleten ve geçici görevle giderse SDS alamayacaklardır. Ancak 375 sayılı KHK’nın Ek-5’inci maddesine göre görevlendirilen ve ek-5’inci maddesindeki işlerde çalışan personel belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında ya da il özel idarelerinde görevlendirildiklerinde her türlü tazminatı alabilecekleri anılan KHK’nın ek-5 ve ek-15’inci maddeleri çerçevesinde mümkün hale gelmektedir.

Yine KHK ek-15 incelendiğinde belediyeler ile bağlı kuruluşları ve il özel idarelerine hangi kurumlardan geçici görevlendirme yapılamayacağına dair bir sınırlandırma getirmemektedir. Dolayısıyla herhangi bir kurumdan belediyelere ve bağlı kuruluşlarına yine il özel idarelerine görevlendirme yapılabilmektedir. Burada amaç yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu nitelikte personeli diğer kurumlardan temin etmesi amaçlanmaktadır.

Yine sosyal denge tazminatı ödemesini düzenleyen 375 sayılı KHK’nın ek-15 maddesi incelendiğinde, geçici görevlendirme ya da vekaleten görevlendirme ile gelenlerin bu tazminatı alamayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Hukukun genel prensiplerinden olan mefhum-u muhalifi yaklaşımından hareketle ödenmeyeceğine dair hüküm olmadığına göre bu ödemenin yapılmasının hukuka aykırılık teşkil etmeyeceği değerlendirilmektedir. Yine ilgili madde istihdam edilmeyi yeterli bulmuş istihdam edilme şekline ve türlerine yer vermemiştir.

375 sayılı KHK’nın ek 5’inci maddesi “… ilgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, vekâleten veya geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanamazlar.” hükmünü içermektedir. Buna göre SDS alınamayacağı doğrudur. Ancak yasa koyucu kurum olan TBMM gelen talepleri değerlendirerek bu hükmü genişletmiştir. 21.03.2006 tarih 5473 sayılı yasa ile 375 sayılı KHK’nın ek 5’inci maddesine eklemeler yapılmıştır. Buna göre:

a-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9’uncu,

b-13/11/1…6 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 3’üncü,

c-4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38. 40 ve 41’inci maddelerine göre görevlendirilenlerin vekaleten ya da geçici görevle gittikleri kurumların personelinin yararlandığı her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanmalarına imkan tanınmıştır.

Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununa göre görevlendirilenler güvenlik görevlileri ve sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler ile sağlık personeli de bu kapsama dahil edilerek tazminat ve fazla çalışma ücreti uygulaması bu gruplar için de genişletilmiştir. Malumları olduğu üzere Kamuda kurumlar zaman zaman ihtiyaç duyduğu diğer personeli başka kurumlardan kanunların cevaz verdiği farklı yöntemlerle kendi kurumlarında istihdam edebilmektedirler. Bu uygulama geniş bir şekilde uygulanmaktadır. Kanun koyucu bu kapsamda çalışan personelin hak kaybına neden olmaması için uygulamayı genişletmiş ve bu tür hakların ödenmesini mümkün kılmıştır.

Buna göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından … Büyükşehir Belediyesine 657 sayılı yasanın ek 8 ve ek 9’uncu maddeleri çerçevesinde görevlendirilen şahsıma, burada istihdam edildiğim pozisyonun karşılığı olarak ödenen SDS’nin mevzuata aykırı olmadığı düşünülmektedir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde. 375 sayılı KHK ek-15’inci maddesinde geçici görevlendirme kapsamındaki kişilere tazminat ödenmeyeceğine dair aksi bir hüküm bulunmadığı, 375 sayılı KHK ek-5’in 2006 yılındaki bir düzenleme ile uygulama alanının genişletildiği ve 657 sayılı yasanın ek 8 ve ek 9’uncu maddeleri çerçevesinde görevlendirilenlerin gittikleri kurumda her türlü tazminat ve fazla mesai ücreti ile diğer ödemelerden yararlanabilmesine imkan tanıdığı, yine 375 sayılı KHK ek-15’in ilgili tazminatları alabilmek için kamu görevlisi olarak istihdam edilmiş olmayı belirttiği, istihdam edilme şekline yer vermediğinden düzenlemenin vekâleten ya da geçici görevlendirme ile olması halini kapsadığı hususlarından hareketle şahsıma yapılan sosyal denge tazminatının mevzuata uygun olduğu ve kamu zararı olarak belirtilen … TL’nin iptal edilmesi gerektiği aşikardır. Kamu zararı olarak belirtilen miktarın ve yasal faizlerinin kaldırılmasını talep etmekteyim.”

Denilmektedir.

Sayıştay Başsavcılığının mütalaasında;

Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla temyiz eden Sosyal Hizmetler Müdürü …’in temyiz dilekçeleri ile ilgili Başsavcılık görüşü;

“… Büyükşehir Belediyesi … yılı hesabının 5’inci Dairece yargılanması sonucunda düzenlenen … tarih ve … no.lu ilamın 12 ve 13’üncü maddelerinde yer alan tazmin hükmünü Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla temyiz eden Sosyal Hizmetler Müdürü …’in temyiz ilgi yazı ekinde gönderilen temyiz dilekçeleri incelendi.

1- İlamın 12’nci maddesinde özetle; kadrosu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında olup geçici görevle … Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan …’a mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucunda oluşan … TL kamu zararının, ilamda adı geçen sorumlular adına müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine, karar verildiği görülmektedir.

Temyiz dilekçesinde özetle, tazmin kararı verilen … TL geçici görev yolluğunun işleyen yasal faiziyle birlikte yargılama süresinin uzayabileceği değerlendirildiğinden faizin daha fazla artmaması için … TL olarak ödendiği, ancak yapılan bu geçici görev yolluğu ödemesinin yasal olduğu, 375 sayılı KHK’nin EK 15’inci maddesi hükmü gereği ödenen sosyal denge tazminatı ödemesinin mevzuata aykırı olmadığının değerlendirildiği, KHK’nın Ek 5’inci maddesinin 2006 yılındaki bir düzenleme ile uygulama alanının genişletildiği ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9’uncu maddeleri çerçevesinde görevlendirilenlerin gittikleri kurumda her türlü tazminat ve fazla mesai ile diğer ödemelerden yararlanabilmesine imkan tanındığı, 375 sayılı KHK’nin ek 15’in ilgili tazminatları alabilmek için alabilmek için kamu görevlisi olarak istihdam edilmiş olmayı belirtiği, istihdam edilme şekline yer vermediğinden düzenlemenin vekaleten ya da geçici görevlendirme ile olması halini kapsadığı hususlarından hareketle şahsıma yapılan sosyal denge tazminatının mevzuata uygun olduğu belirtilerek, tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmektedir.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarım Kapsayan 2’nci Dönem Toplu Sözleşmenin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı Dördüncü Bölümünün 1’inci maddesinde, “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32’nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutan en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’üdür.

Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.” hükmü yer almaktadır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 5’inci maddesinde; “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9’uncu, 13/11/1…6 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 3’üncü, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38, 40 ve 41’inci maddelerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununa göre görevlendirilenler ile güvenlik görevlileri ve sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler ile sağlık personeli hariç, ilgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, vekâleten veya geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanamazlar” hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu maddede kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, vekâleten veya geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen ödemelerden yararlanamayacakları belirtilmiş ancak aynı Kanunun Ek 8’inci maddesi uyarınca yapılan geçici süreli görevlendirmeler bu maddenin istisnası olarak sayılmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15’inci maddesinde, “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir” hükmü yer almaktadır. Söz konusu mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, görevlendirilen personelin 657 sayılı Kanunun Ek 8’inci maddesi uyarınca bir kadro ile ilişkilendirilerek (Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı) süreli de olsa Belediye Kadrolarında istihdam edilmesinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15’inci maddesinde belirtilen “kadro ve pozisyonlarda istihdam” olarak değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla imzalanan sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşmede, geçici görevli personele de tazminat ödenmesi imkanı verildiğinden, yapılan ödemenin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, talebin kabul edilerek Daire tarafından verilen tazmin hükmünün kaldırılması yönünde karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.”

Şeklindedir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ;

1- … Sayılı İlamın 12’nci maddesiyle; Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle … Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan …’a mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucunda … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, “Kurumlar Arası Geçici Süreli Görevlendirme” başlıklı Ek 8’inci Maddesinde; “Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4’üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlin-de bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.”

Hükümlerine yer verilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 5’inci maddesinde de; “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9’uncu, 13/11/1…6 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 3’üncü, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38, 40 ve 41’inci maddelerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununa göre görevlendirilenler ile güvenlik görevlileri ve sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler ile sağlık personeli hariç, ilgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, vekâleten veya geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanamazlar” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıya alınan yasal düzenlemelere göre, 657 sayılı kanunun Ek 8’inci maddesine göre Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme usulüyle görevlendirilen personelin, geçici görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden faydalanabilmeleri için, bu ödemelerin düzenlendiği mevzuatında, söz konusu geçici görevli personelin de bu ödemelerden yararlanabileceğine dair düzenleme bulunmasına bağlıdır.

Sosyal denge tazminatı ödemesinin düzenlendiği 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15’inci maddesi incelendiğinde; Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği düzenlenmiştir; ancak Belediyelerde bu istihdam şekli dışında çalışan/çalıştırılan personele, bu ödemenin yapılabileceği şeklinde bir düzenlenme bulunmamaktadır.

Belediyede geçici görevli olarak çalışan personel; belediyenin kadro ve pozisyonunda istihdam edilmediğinden, sosyal denge tazminatı ödemesinden yararlanması mümkün değildir.

Ayrıca, geçici görevle bulunulan kurum personelinin yararlandığı sosyal denge tazminatı ödemesinin dayanağı olan KHK’de, geçici görevli personele bu ödemenin yapılmasına imkân verilmediğinden, … Büyükşehir Belediyesinde geçici görevli olarak çalışan Aile Bakanlığı personeline, sosyal denge tazminatı ödenemez.

Son olarak savunmalarda; “Tarafıma zimmet çıkartılan … TL geçici görev yolluğu işleyen yasal faizi ile birlikte … TL olarak ödenmiştir. Buna ilişkin … tarih, … ve … no.lu makbuzlar ekte sunulmuştur. (Ek-1) Ancak bu işlem süreçlerin uzama ihtimali ve işleyecek yasal faizin artmamasına yönelik olarak yapılmıştır.” Denilmiş ise de, bu husus ilamın içeriğini etkilemeyen bir husus olup, ilamın infazı ile ilgilidir.

Bu itibarla sorumlu iddialarının reddedilerek … sayılı İlamın 12’nci maddesiyle; Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle … Büyükşehir Belediyesinde çalışan …’a mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesi yapılması sonucunda … TL’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

(Temyiz Kurulu ve 8. Daire Başkanı …, Üye …, Üye … ve Üye …’ın tazmin hükmünün kaldırılması ve sorumluların beraati gerekir, yönündeki aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı),

Karar verildiği 22.05.2019 tarih ve 46286 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Karşı oy gerekçesi/Azınlık görüşü

(Temyiz Kurulu ve 8. Daire Başkanı …, Üye …, Üye … ve Üye …’ın;

375 sayılı KHK’nın ek 5’inci maddesi “… ilgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, vekâleten veya geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanamazlar.” hükmünü içermektedir. Buna göre SDS alınamayacaktır. Ancak yasa koyucu kurum olan TBMM gelen talepleri değerlendirerek bu hükmü genişletmiştir. 21.03.2006 tarih 5473 sayılı yasa ile 375 sayılı KHK’nın ek 5’inci maddesine eklemeler yapılmıştır. Buna göre:

a-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9’uncu,

b-13/11/1…6 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 3’üncü,

c-4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38. 40 ve 41’inci maddelerine göre görevlendirilenlerin vekaleten ya da geçici görevle gittikleri kurumların personelinin yararlandığı her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanmalarına imkan tanınmıştır.

Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununa göre görevlendirilenler güvenlik görevlileri ve sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler ile sağlık personeli de bu kapsama dahil edilerek tazminat ve fazla çalışma ücreti uygulaması bu gruplar için de genişletilmiştir. Malumları olduğu üzere Kamuda kurumlar zaman zaman ihtiyaç duyduğu diğer personeli başka kurumlardan kanunların cevaz verdiği farklı yöntemlerle kendi kurumlarında istihdam edebilmektedirler. Bu uygulama geniş bir şekilde uygulanmaktadır. Kanun koyucu bu kapsamda çalışan personelin hak kaybına neden olmaması için uygulamayı genişletmiş ve bu tür hakların ödenmesini mümkün kılmıştır.

Buna göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından … Büyükşehir Belediyesine 657 sayılı yasanın ek 8 ve ek 9’uncu maddeleri çerçevesinde görevlendirilen şahsa, burada istihdam edildiği pozisyon karşılığı olarak ödenen SDS’nin mevzuata aykırı olmadığı düşünülmektedir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde. 375 sayılı KHK ek-15’inci maddesinde geçici görevlendirme kapsamındaki kişilere tazminat ödenmeyeceğine dair aksi bir hüküm bulunmadığı, 375 sayılı KHK ek-5’in 2006 yılındaki bir düzenleme ile uygulama alanının genişletildiği ve 657 sayılı yasanın ek 8 ve ek 9’uncu maddeleri çerçevesinde görevlendirilenlerin gittikleri kurumda her türlü tazminat ve fazla mesai ücreti ile diğer ödemelerden yararlanabilmesine imkan tanıdığı, yine 375 sayılı KHK ek-15’in ilgili tazminatları alabilmek için kamu görevlisi olarak istihdam edilmiş olmayı belirttiği, istihdam edilme şekline yer vermediğinden düzenlemenin vekâleten ya da geçici görevlendirme ile olması halini kapsadığı hususlarından hareketle …’a yapılan sosyal denge tazminatının mevzuata uygun olduğu ve ödenen … TL’nin kamu zararı oluşturmadığı değerlendirildiğinden tazmin hükmünün kaldırılması ve sorumluların beraati gerekir.)

Malimevzuat.com.tr