BLOG DOKÜMAN

 

BLOG BAŞLIĞINA ESAS ALINAN KARAR KISMI: Söz konusu araç kiralama hizmet alım işinin süresi bitmesine rağmen, kiralamalara ilişkin sözleşmenin yenilenmemesi ve bu araçların herhangi bir sözleşme olmadan akaryakıt masraflarının Belediyeden karşılanması yukarıda yer verilen mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2019
Dairesi8
Karar No208
İlam No48
Tutanak Tarihi16.3.2021
Kararın KonusuÇeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Akaryakıt Giderleri:

A) Belediye ile Belediye şirketi arasında herhangi bir taşıt kiralama sözleşmesi olmadığı halde Belediye şirketine ait taşıtların akaryakıt giderlerinin Belediye bütçesinden ödenmesine ilişkin olarak;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Giderleri” başlıklı 60’ıncı maddesinde;

“Belediyenin giderleri şunlardır:

a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

…”

Denilirken, aynı Kanun’un “Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri” başlıklı 67’nci maddesinde;

“Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile … araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; … süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.”

Denilmiştir.

237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 12’nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller” 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Esaslar’ın “Temel Amaç” başlıklı 5’inci maddesinde; kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı yoluyla karşılanmasının temel amacının, kamudaki taşıt giderlerinin asgari seviyeye indirilmesi ve kaynakların savurganlığa yol açılmadan, bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımının sağlanması olduğu belirtilmiştir.

Aynı Esaslar’ın “Genel Esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde ise;

“Temel amaç çerçevesinde hizmet alımı suretiyle taşıt edinilebilmesinin genel esasları şunlardır:

g) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesinin gerektirdiği giderler kurum bütçesinde öngörülen ödenekler çerçevesinde karşılanacaktır.

…”

Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, gerekli hallerde belediye meclis kararı ile araç kiralama hizmet alımı yapılabileceği, hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi halinde, taşıtlara ait akaryakıt giderlerinin işin süresi dahilinde belediye tarafından karşılanmasının mümkün olabileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede; …………… Belediyesince doğrudan temin yöntemi ile Belediye Şirketi olan ……………………..’den ……………TL bedelle araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirildiği ve söz konusu alıma ilişkin sözleşmenin …………….tarihinde imzalandığı, hizmet alım sözleşmesinin işin süresinin belirlendiği 9’uncu maddesinde işin başlama tarihinin ……………, işin bitim tarihinin ise ……………olarak ifade edildiği, kiralama hizmetinin devam ettiği 01.01.2019-31.03.2019 tarihleri arasında kiralanan ……….., ……….., …………, …………., ………….ve …………..plakalı 5 adet doblo binek araç ile 1 adet tek kabinli pikaba ait akaryakıt giderlerinin Belediye tarafından karşılandığı, işin bitim tarihi olan ……………..tarihinden sonra ise Belediye tarafından herhangi bir araç kiralama hizmet alım işinin ihale edilmediği veya doğrudan temin yöntemiyle bir alım gerçekleştirilmediği, işin süresi bitmesine rağmen 2019 yılında kalan 9 aylık süre zarfında Belediye Şirketine ait söz konusu taşıtların akaryakıt giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına devam edildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu araç kiralama hizmet alım işinin süresi bitmesine rağmen, kiralamalara ilişkin sözleşmenin yenilenmemesi ve bu araçların herhangi bir sözleşme olmadan akaryakıt masraflarının Belediyeden karşılanması yukarıda yer verilen mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Yapılan bu harcama usul yönünden yukarıda yer verilen mevzuata aykırıdır. Ancak yapılan incelemede; 2016, 2017, 2018 ve 2019 (ilk üç aylık) yıllarında araç kiralamasının sermayesinin tamamı Belediyeye ait olan aynı Şirketten sözleşmeye dayalı olarak yapıldığı ve 2019 yılının son dokuz ayında Belediye tarafından yapılmış ve bedeli ödenmiş herhangi bir başka taşıt kiralama sözleşmesinin bulunmadığı, ayrıca anılan araçların bu süre içerisinde Belediye haricinde başka bir iş kapsamında kiralamasının yapıldığına dair herhangi bir tespitin olmadığı, araçların dokuz aylık dönem boyunca kiralama sözleşmesi yapılmadan belediye hizmetlerinde kullanıldığı ilgili belgelerden anlaşılmaktadır.

5018 sayılı Kanun’un 71’inci maddesinde kamu zararı; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Rapora konu olan işlemde, Belediye açısından kamu kaynağında eksilmeye neden veya artışa engel olunmasından bahsetmek mümkün görülmemektedir.

Bu itibarla, Belediye ile Belediye şirketi arasında herhangi bir taşıt kiralama sözleşmesi olmadığı halde Belediye şirketine ait taşıtların akaryakıt giderlerinin Belediye bütçesinden ödenmesi sonucunda kamu zararı oluşmadığından, ………….TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, oybirliğiyle karar verildi.

 

Malimevzuat.com.tr