6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Male, Managua ve Ho Chi Minh’e Ait Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8513)

 

Abonelere Özel İçerik!Abonelik Sayfası İçin Tıklayınız(0312) 231 06 34 [email protected]

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)

16 Mayıs 2024 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 32548

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 6)
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasının uygulamasına dair usul ve […]

Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği

4 Mayıs 2024 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 32536

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların döner sermayelerinin idari ve mali faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; özel bakım merkezleri hariç Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların döner sermaye faaliyetlerini […]