Büyükşehir belediyelerinin eğlence vergisi tahsilat yetkisi

NOT: Büyükşehir olan illerde eğlence vergisi tahsilatı ile ilgili yetkinin hangi belediyede olduğu hk.
T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Sayı : E-14399437-622.02-283939                                                                […]

Belediye Şirketlerinde Şirket Zararı ve Sayıştay Denetimi

Coşkun KULGU, Sayıştay Başdenetçisi
Belediye iştirakleri ya da şirketleri kavramı literatürde, belediyelerin doğrudan ya da dolaylı olarak yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler için kullanılmaktadır.
Belediye şirketleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi olma ya da vergi mevzuatı uygulamaları bakımından diğer şirketlerden farklı olmayıp, aynı hukuki statüye sahiptirler. Aynı şekilde personel rejimi bakımından da diğer şirketlerden farkları bulunmamaktadır.
Dolayısıyla […]

Yaklaşık maliyetin altında geçerli tek teklif bulunması, ihalede rekabetin sağlanmadığı anlamına gelir mi?

Toplantı No
: 2023/025

Gündem No
: 10

Karar Tarihi
: 13.04.2023

Karar No
: 2023/UH.II-607

BAŞVURU SAHİBİ:
Bilbest Bilişim Sağlık Eğitim Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi,
 
İHALEYİ YAPAN İDARE:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2023/60734 İhale Kayıt Numaralı “33 Aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı” İhalesi
 
KURUMCA YAPILAN İNCELEME:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 27.02.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen […]

İhale dokümanında, çalıştırılan personelin hak ettiği asgari ücretinin dışındaki ek ödemelerden yüklenici firmanın sorumlu olacağı şeklinde düzenleme yapılabilir mi?

Toplantı No
: 2023/025

Gündem No
: 62

Karar Tarihi
: 13.04.2023

Karar No
: 2023/UH.I-656

BAŞVURU SAHİBİ:
Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
 
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği,
 
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2022/1294706 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık Çamaşırhane Hizmet Alımı” İhalesi
 
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından 26.12.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “12 Aylık Çamaşırhane Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin […]

Geçici teminatlara ilişkin soru ve cevaplar – Kamu İhale

Coşkun KULGU, Sayıştay Başdenetçisi
*Yazımızda geçen “Kanun” ifadesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na atıf yapılmaktadır.
1) Genel olarak geçici teminat ne anlama gelmektedir?
Geçici teminat, ihalelere ciddi isteklilerin teklif vermesini ve ihale üzerinde kalan isteklilerin sözleşme imzalamasını temine yönelik alın değerleri ifade etmektedir. Geçici teminat, tekliflerin alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçte hukuki sonuç doğurmaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale […]

Belediye taşınmazlarının KİT ve Belediye Şirketlerine Devri

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belediye meclislerinin; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar verebileceği […]

Hakedişli işlerde fatura düzenleme ve isteme süresi

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231’inci maddesinde faturaların, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süreler içerisinde düzenlenemeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiştir.
Aynı Kanun’un 353’üncü maddesinde; elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden faturaların verilmemesi, alınmaması ya da bu Kanunun 227, 231 ve […]

İhalelerde Birden Fazla Teklif Verilmesi – Yasaklılık – Örnek KİK Kararları

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde, kamu ihalelerinde yasaklanmış fiil ve davranışlar sıralanmış olup, bunlardan birisi de aynı ihale kapsamında birden fazla teklif verilmesi olarak belirtilmiştir.
Buna göre, “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.” yasaklanmış fiiller […]

Kamu ihale mevzuatı kapsamındaki sözleşmelerde cezai işlem uygulanması ve sözleşmelerin yeni koşullara uyarlanmasına ilişkin açıklayıcı Karar

 

31. Hukuk Dairesi  2021/923 E.  2022/47 K.

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİDAVA : Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve tespit istemine ilişkin asıl ve birleşen davada, mahkemece asıl ve birleşen davanın reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacı vekili ve müdahil vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede;
TARAFLARIN […]

Ödenek ve Tertip Nedir?

Bütçe uygulamalarında ödenek ve tertip kavramları ne ifade etmektedir?
Kamu idarelerine meclisler (TBMM, belediye ya da özel idare meclisleri), gelir toplama ve toplanan gelirleri ya da borçlanma suretiyle elde edilen kaynakları harcama yetkisini bütçeler aracılığı ile vermektedirler.
Bütçelerle verilen harcama yetkisi tutarları, idarelere havuz olarak toplu şekilde verilmemekte, nerelerde kullanılacağını gösteren kalemler şeklinde verilmektedir. İşte her bir […]

4735 Sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Düzenleyici KİK Kararı

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2022/050
Gündem No : 91
Karar Tarihi : 03/11/2022
Karar No : 2022/DK.D-396
Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 8
Gündem Konusu : 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi
10/8/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında, sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan […]

Belediye Şirketlerinin Kamu Konutları Kanunu (Lojman) Kapsamında Olup Olmadığı

 
Kamu idarelerine ait lojmanların tahsisini, bu lojmanlarda oturacak personelin konutları kullanım süresini, bu konutların kira bedelleri ile bakım, onarım ve yönetimlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek amacıyla, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu yürürlüğe konulmuştur.
Kanun’un 2’nci maddesinde hangi idare ver şirketlerin kamu lojmanları düzenlemesinin kapsamında olduğu belirtilmiştir.
Buna göre, belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner […]

İhale kapsamında çalıştırılan işçilerin ücretlerinin ödenmemesi durumunda, teminatın iade edilip edilmeyeceğine ilişkin örnek Karar

 

45. Hukuk Dairesi  2020/538 E.  2022/62 K.

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİDAVA : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353. maddesi uyarınca dosya incelendi,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
KARAR : DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin, süresi dolmuş elektrik sayaçlarının sökülmesi ve takılması işi için davalı ile 06.12.2012 tarihinde 2012/75 Sayılı dosya kapsamında 2012/146734 ihale kayıt numaralı sözleşme imzaladığını, […]

Belediyelerin diğer kamu idarelerinin döner sermayelerinden mal ve hizmet satın aldıklarında, yapacakları ödemelerden damga vergisi kesintisi yapıp yapmayacakları

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesinde resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler ödeyeceği; Kanun’un 8’inci maddesinde ise bu kanunda yazılı resmi daireden kastın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmayacağı ifade edilmiştir.
Döner […]

Belediye vergi alacaklarının zamanaşımına uğramasını önlemek amacıyla, zamanaşımı süresi yaklaşan vergi alacakları için, belediye çalışanları tarafından cüzi rakamların yatırılması (örneğin 10 kuruş) mümkün müdür? Zamanaşımı süresi kesilir mi?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 103 üncü maddesinde aşağıdaki hallerin zamanaşımını keseceği düzenlenmiştir;
1. Ödeme, 2. Haciz tatbiki, 3. Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat, 4. Ödeme emri tebliği, 5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi, 6. Yukardaki 5 sırada gösterilen muamelelerden her hangi birinin kefile veya […]