İndirimli emlak vergisi uygulamalarında belediyelerin kontrol yükümlülüğü

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun “Nispet” başlıklı 8’inci maddesinde; Cumhurbaşkanı’nın, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde, bu […]

İlgili Sayfa

Ödenek ve Tertip Nedir?

Bütçe uygulamalarında ödenek ve tertip kavramları ne ifade etmektedir?
Kamu idarelerine meclisler (TBMM, belediye ya da özel idare meclisleri), gelir toplama ve toplanan gelirleri ya da borçlanma suretiyle elde edilen kaynakları harcama yetkisini bütçeler aracılığı ile vermektedirler.
Bütçelerle verilen harcama yetkisi tutarları, idarelere havuz olarak toplu şekilde verilmemekte, nerelerde kullanılacağını gösteren kalemler şeklinde verilmektedir. İşte her bir […]

İlgili Sayfa

Belediye şirketleri tarafından yapılacak demirbaş (taşınır) envanter işlemleri

Sayıştay tarafından, belediye şirketlerinin gerçekleştirdiği demirbaş envanter işlemlerinin, mevzuata uygun gerçekleştirilmediği ve 255-Demirbaşlar Hesabının doğru ve güvenilir bilgi sunmadığı yönünde eleştiriler yapılmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “III – Envanter” başlıklı 66’ncı maddesinde; her tacirin, ticari işletmesinin açılışında varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkartacağı belirtilmiş; tacirlerin açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda […]

İlgili Sayfa

Belediye Şirketlerinin İndirimli Satış Yapması

Mevzuat Bilgi Notları

Belediye şirketlerinin ticari faaliyet kapsamındaki hizmet ve ürünlerini, sıklıkla kendi personeline, belediye personeline ya da  belirli statü ve meslek gruplarına indirimli sunduğu görülebilmektedir.
4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinde; kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşların ticarî indirimler hariç herhangi bir […]

İlgili Sayfa

Sayıştay İlamlarının, İlamlı Takip Yerine İlamsız Takibe Konu Yapılması ve Sorumlular Yerine Ahizler Hakkında İşlem Tesis Edilmesi

Sayıştay yargılaması sonucunda hükmolunan kamu zararlarının, idareler tarafından sıklıkla, sorumlular aleyhine ilamlı icra takibine konu edilmediği; bunun yerine idari tasarruf ile, ilgili kamu zararlarının ahizlerden tahsil edilmesine yönelik ilamsız icra takibi başlatıldığı görülmektedir.
Anayasa’nın 160’ıncı maddesinde sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasının Sayıştay tarafından yapılacağı ifade edilmiştir. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesi […]

İlgili Sayfa

Belediyelere İlişkin Disiplin Yönetmeliği ve Disiplin Amirleri Cetveli – Mahalli İdareler

Belediyeler ve bağlı idareleri ile mahalli idare birliklerinde 657 sayılı Kanun’a tabi olarak görev yapan personel hakkında yürütülecek disiplin işlemlerinde, usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır.
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi ile kamu idareleri itibariyle disiplin amirleri belirlenmiş olup; belediyeler ve bağlı kuruluşlarında belediye başkanları disiplin amiri […]

İlgili Sayfa

Belediye Taşınmazlarının Belediye Şirketlerine Tahsisi

Mevzuat Bilgi Notları

Bina, binaların bağımsız bölümleri, arsa ve arazi gibi belediye taşınmazlarının tahsisinde ve verilmiş olan tahsislerin kaldırılmasında yetki, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi ile belediye meclislerine verilmiştir.
Belediye meclisleri bu yetkilerini sınırsız olarak kullanamayacak olup, taşınmaz tahsislerini kanunlarda belirtilen amaçlar için gerçekleştirebileceklerdir.
5393 Kanun’un 75’inci maddesinde belediyelerin, kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak […]

İlgili Sayfa

Belediye Şirketi Taşınmazlarının Kamu Kurumlarına Tahsisi ve Devri

Mevzuat Bilgi Notları

Belediye şirketleri, kendisi ile ortaklık ilişkisi kuran belediyelerden ayrı tüzel kişiliğe sahip olup, 6102 sayılı Ticaret Kanunu’na tabi olarak kar amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Dolayısıyla belediye şirketlerinin personel, taşınır ve taşınmaz dahil varlıklarının, belediyelerce ya da diğer kamu idarelerince karşılıksız kullanımı genel kural olarak söz konusu olmamaktadır.
Örneğin belediye şirketi personelinin belediye hizmetlerinde görevlendirilmesi, sözleşme […]

İlgili Sayfa

Belediye yardım ve hibelerinde (bağışlarında) veraset ve intikal vergisi

Mevzuat Bilgi Notları

Belediyeler, kendilerine yüklenen görev ve sorumluluklar kapsamında çeşitli sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlar çoğunlukla belediyelerin kendi teşkilatı eliyle gerçekleştirilmekte, kimi zaman da dernek ve vakıflara kaynak transferi yapılması suretiyle yerine getirilmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde belediyelerin, sosyal hizmet ve yardımlarda bulunabilecekleri, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verebilecekleri, amatör […]

İlgili Sayfa

Belediye Şirketlerinin Amatör Spor Kulüplerine Yardımlarında Veraset ve İntikal Vergisi

Mevzuat Bilgi Notları

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde; her hangi bir suretle karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal eden malların Veraset ve İntikal Vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
Kanun’un 2’nci maddesinde ise “Şahıs” tabirinden maksadın; gerçek ve tüzel kişiler olduğu belirtilmiş olup, kamu tüzel kişileri ile bunların ortak oldukları iktisadi teşekküller bu konuda […]

İlgili Sayfa

Belediye Şirketine Ait Araçların Belediye Hizmetlerinde Kullanılması ve Bakım, Onarım ve Yakıt Giderlerinin Belediye Bütçesinden Karşılanması

Mevzuat Bilgi Notları

Belediye ve belediye şirketleri arasında, Ticaret Kanunu ve idare hukukundan (Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu) kaynaklı organik ilişki bulunmaktadır. Ortaklık ilişkisi dolayısıyla şirketlerde sermaye artışına ve borçlanmaya belediye meclislerinde karar verilmesi, şirketlerin yönetim kurullarında belediye yöneticilerinin görev alması bu ilişkiye örnek gösterilebilir.
Belediyeler ile iştirakleri arasında mal ve hizmet alınması gibi ticari işlemler, personel […]

İlgili Sayfa

Kamu İdarelerine Ait Belgelerde Gizlilik Dereceleri ve Ne Anlama Geldikleri

Mevzuat Bilgi Notları

Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 26 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Yönetmelikle, gizlilik dereceli belgeler için uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş ve bu konuda kamu idareleri arasında standart sağlanmış oldu.
Bilindiği üzere kamu belgelendirme işleyişimizde; çok gizli, gizli ve hizmete özel olmak üzere üç adet millî gizlilik derecesi bulunmakta.
Bu gizlilik […]

İlgili Sayfa

Belediye Şirketlerine, Spor Kulüplerine Yardım ve Sponsorluk Şeklinde Kaynak Aktarma Engeli Getirildi

Mevzuat Bilgi Notları

26.04.2022 tarihli Remi Gazetede yayımlanan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, belediye şirketlerinin spor kulüplerine yapabileceği yardımlara ilişkin yasaklama getirdi.
Anılan Kanun’un “Yardım Şekilleri” başlıklı 21’inci maddesinde; büyükşehir belediyesi, belediye ve bağlı kuruluşlarının sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin profesyonel spor dallarına ve bunların profesyonel […]

İlgili Sayfa

Belediyelerin ve Belediye Şirketlerinin Spor Kulüplerine Yardım Faaliyetlerinin, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Mevzuat Bilgi Notları

1) Giriş
Sporun teşviki amacıyla, belediyelerin amatör spor faaliyetlerine kaynak aktarmalarına ve spor kulüplerini desteklemelerine yönelik kanuni düzenlemeler bulunmaktadır.
Bu düzenlemeler genel olarak 5393 ve 5216 sayılı Kanunlarda yer almakla birlikte, yeni yayımlanan 7405 sayılı Kanunda da konuya ilişkin hükümlerin yer aldığı ve bu hükümlerin özellikle belediye şirketleri ile büyükşehir bağlı idareleri açısından yenilik içerdiği […]

İlgili Sayfa

Belediyelerin diğer kamu idarelerinin döner sermayelerinden mal ve hizmet satın aldıklarında, yapacakları ödemelerden damga vergisi kesintisi yapıp yapmayacakları

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesinde resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler ödeyeceği; Kanun’un 8’inci maddesinde ise bu kanunda yazılı resmi daireden kastın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmayacağı ifade edilmiştir.
Döner […]

İlgili Sayfa