Geçici teminatlara ilişkin soru ve cevaplar – Kamu İhale

Coşkun KULGU, Sayıştay Başdenetçisi
*Yazımızda geçen “Kanun” ifadesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na atıf yapılmaktadır.
1) Genel olarak geçici teminat ne anlama gelmektedir?
Geçici teminat, ihalelere ciddi isteklilerin teklif vermesini ve ihale üzerinde kalan isteklilerin sözleşme imzalamasını temine yönelik alın değerleri ifade etmektedir. Geçici teminat, tekliflerin alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçte hukuki sonuç doğurmaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale […]

İlgili Sayfa

Belediye Şirketlerinin Taşıt Kanunu ve Harcırah Kanunu Kapsamında Olup Olmadıklarına İlişkin Değerlendirme

Coşkun KULGU, Sayıştay Başdenetçisi
237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 1’inci maddesinde; Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseselerin, il özel idarelerinin, belediye ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin, ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseselerin Kanun’un kapsamında oldukları belirtilmiştir.
Yine 6245 sayılı Harcırah […]

İlgili Sayfa

Belediye Şirketlerinin Faaliyet Alanı

Coşkun KULGU, Sayıştay Başdenetçisi
Türk Ticaret Kanunu’nun 331’inci maddesinde anonim şirketlerin, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabileceği hükmü yer almaktadır.  Buna göre anonim şirketler kar elde etmek üzere, yasak olmayan her türlü faaliyet konusunda kurulabilmektedir.
Kanun’un 333’üncü maddesinde ise; Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, ilan edilecek anonim şirketlerin Gümrük […]

İlgili Sayfa

Doğrudan Temin Harcamalarının, Ödeneklerin %10 unu Aşamayacağı Sınırlamasının Belediye Şirketleri Açısından Geçerli Olup Olmadığı

Coşkun KULGU, Sayıştay Başdenetçisi
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2’nci maddesinde; Kanun’un kapsamında olan idarelerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin, Kamu İhale Kanunu kapsamında olduğu belirtilmiştir.
Buna göre belediye iştirakleri, 4734 sayılı Kanunda belirtilen istisnalar harici yapacakları alımlarda ihale mevzuatı […]

İlgili Sayfa

Belediye Şirketlerinin Kamu Konutları Kanunu (Lojman) Kapsamında Olup Olmadığı

 
Kamu idarelerine ait lojmanların tahsisini, bu lojmanlarda oturacak personelin konutları kullanım süresini, bu konutların kira bedelleri ile bakım, onarım ve yönetimlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek amacıyla, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu yürürlüğe konulmuştur.
Kanun’un 2’nci maddesinde hangi idare ver şirketlerin kamu lojmanları düzenlemesinin kapsamında olduğu belirtilmiştir.
Buna göre, belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner […]

İlgili Sayfa

Belediye Şirketlerinin Sosyal Yardım, Burs ve Bağış Faaliyetlerinde Bulunması

Coşkun KULGU, Sayıştay Başdenetçisi
1. Giriş
Belediye şirketleri ifadesi doktrinde; mevzuatta yer alan “belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler” ya da “belediyelerin ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler” ifadelerini karşılamak için kullanılmaktadır.
Belediye şirketleri, diğer şirketler gibi Ticaret Kanunu’na tabi olmakla birlikte, kamu kaynağı kullanmaları dolayısıyla kamu ihale mevzuatına ve Sayıştay denetimine tabi olma, ticari indirimler hariç […]

İlgili Sayfa

Belediyelerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Yapacakları Bildirge ve Prim Ödemelerinde Damga Vergisi

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu eki 2 sayılı Tablonun 1’inci kısmının (A) bendinde, Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtların damga vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.
Kanun’un 8’inci maddesinde resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, belediyeler ve köyler olduğu ifade edilmiştir.
Dolayısıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi […]

İlgili Sayfa

Belediye Şirketlerinin İhale ve Ödeme İşlemlerinde Damga Vergisi

Coşkun KULGU, Sayıştay Başdenetçisi
Belediye şirketi tabirinden, mevzuatta kamu hukukuna tabiyet kurulmak istendiğinde atıf yapıldığı üzere, belediyelerin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri anlaşılmaktadır.
Belediye şirketlerinin ihale ödeme işlemlerinin damga vergisi açısından incelenmesi için, öncelikle bu şirketlerin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde resmi daire olup olmadıklarının tespiti gerekmektedir.
Zira Kanun, damga vergisi uygulamaları bakımından resmi dairelere […]

İlgili Sayfa

Belediye Şirketlerinin Taşıt Kanunu’na Tabi Olup Olmadığı Konusunda Değerlendirme

Coşkun KULGU, Sayıştay Başdenetçisi
Kamu idarelerinde kimlerin emrine ve zatına binek otomobil verilebileceği, idarelerin makam ve hizmetler için azami ne kadar araç bulundurabilecekleri, taşıt ihtiyacının ne surette karşılanabileceği ve edinilecek araçların hangi standartlarda olacağı gibi hususlar, 237 sayılı Taşıt Kanununda düzenlenmiştir.
Dolayısıyla 237 sayılı Kanunla, kamu kaynaklarının ekonomik kullanımını teminen, idarelerin araç edinim ve kullanımları konusunda sınırlama getirildiği […]

İlgili Sayfa

Belediyelerde Boş ve Dolu Kadrolara Vekaleten Atama Şartları ve Yapılacak Ödemeler

Hüseyin AKYILDIZ – Sayıştay Başdenetçisi

1- Giriş
Asıl görevli personelin, geçici süreyle ya da kadronun boşalması nedeniyle görevinin başında bulunmadığı durumlarda, ilgili memur görevine başlayıncaya ya da boşalan kadroya atama yapılıncaya kadar, kamu hizmetlerinin sürekliliği gereği, görevlerin başka memurlarca vekaleten yürütülmesi gerekmektedir. Bu durumda vekalet edilen göreve ilişkin yetkiler vekalet eden tarafından kullanılmakta, yetki kullanımına ilişkin sorumluluklar […]

İlgili Sayfa

Sayıştay İlk Derece Hesap Yargılaması, Temyiz ve Diğer Kanun Yolları

Coşkun KULGU, Sayıştay Başdenetçisi
1. Giriş
Anayasanın 160 ıncı maddesinde Sayıştayın, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin (belediyeler ve il özel idareleri ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler) bütün gelir ve giderleri ile mallarını denetleyeceği ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayacağı düzenlenmiştir.
Sayıştay, Anayasa […]

İlgili Sayfa

Belediyelere Ait Özel Hesapların Muhasebeleştirilmesi ve Bütçe İşlemleri

Belediyeler nakdi varlıklarını birden fazla banka hesabında tutabilmekte ve bunları 102-Bankalar Hesabının yardımcı hesaplarında ayrı ayrı izlemektedirler. Bu hesaplardan bazıları genel kullanımda olan hesaplarken, bazıları mevzuat gereği özel amaçlar için ayrılan hesaplar, başka bir deyişle fon hesaplarıdır.
Özel Hesap; ilgili kanunları gereğince, belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi veya projelerin desteklenmesi ve benzeri amaçlar için banka nezdinde kamu idaresi […]

İlgili Sayfa

Belediye Şirketlerinin Kamu ve Devlet İhale Kanunları Kapsamındaki Durumu ve İstisnalar

Belediye şirketleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunmaktadır.
Kanun’un 2’nci maddesine göre, il özel idareleri ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir.
Kanun’un 3’üncü maddesinin g fıkrasına […]

İlgili Sayfa

Sayıştayın Belediye Şirketlerini Denetleme Yetkisinin Hukuki Dayanağı ve Kapsamı

Bilindiği üzere, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4’üncü maddesinde Sayıştayın denetim alanı düzenlenmiştir. Buna göre, Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu […]

İlgili Sayfa

Belediyelerin Bağış Kabul Etmesi ve Yardım Kampanyası Düzenlemesi, Aralarındaki Farklar ve Muhasebeleştirme İşlemleri

Belediyeler kendilerine verilen görevlerde kullanmak üzere şartlı ve şartsız bağış kabul edebilmekte ve yardım kampanyaları düzenleyebilmektedir.
Yazımızda bağış kabul etme ve yardım kampanyası düzenleme şartlarına, işlemlerin nasıl yürütüleceğine, aralarındaki farklar ile muhasebeleştirme işlemlerine değinilecektir.
1) Belediyelerce Bağış Kabulü ve Yardım Alınmasına İlişkin Mevzuat
Kamu idarelerince bağış ve yardım alınması hususu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun […]

İlgili Sayfa