BLOG DOKÜMAN

 

Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 Sayılı Tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünde; mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler ile resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerin binde 9,48 damga vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler neticesinde yükleniciler ile yapılacak sözleşmeler binde 9,48 damga vergisine tabi olacaktır.

Diğer taraftan, sözleşmelerde yer alan hükümler kapsamında ya da Cumhurbaşkanı kararları çerçevesinde ödenen fiyat farkları sözleşme damga vergisine tabi midir?

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan fiyat farkı kararnamelerinin ( yapım işleri – mal ve hizmet alımları fiyat farkı kararnameleri ) uygulama esaslarında “Bu Esasların uygulanması sonucu ilave olarak ödenecek ya da kesilecek tutarlar fiyat farkı olup, yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre ödenecek fiyat farları sözleşme bedelini değiştirmediğinden, fiyat farkı ödemelerinden sözleşme damga vergisi kesilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının verdiği B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-170-652 sayılı ve “Fiyat farkı ve süre uzatımlarında damga vergisi uygulaması” başlıklı özelgesinde aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

   “– Fiyat farkları için yeni bir  ihale kararı alınmış, ek sözleşme veya bu kağıtların mahiyetini iktisap eden herhangi bir kağıt (protokol, fiyat farkı tespit tutanağı, vb.) düzenlenmiş ise, alınan ihale kararının 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrası gereğince binde 4,95 oranında, düzenlenen ek sözleşmenin veya sözleşme yerine geçen protokolün veya bu mahiyetteki kağıdın ise aynı tablonun I/A-1 bölümü gereğince binde 8,25 nispetinde,

   – İhale kararı ve ek sözleşme düzenlenmemiş fakat harcama yetkilisinden “olur” alınmış ise alınan “olur” hem ihale kararı,hem de mukaveledeki belli parayı değiştirir mahiyette olduğundan, 488 sayılı Kanunun 6 ve 14 üncü maddelerinin ikinci fıkraları gereğince en yüksek vergi alınmasını gerektiren mukavele değişikliği (artırılan meblağ) üzerinden anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümü gereğince binde 8,25 nispetinde,

      damga vergisi aranılması gerekmektedir.”

Bu açıklamalar kapsamında, fiyat farkı ödemelerinin sözleşme damga vergisine tabi olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, fiyat farkı uygulaması nedeniyle ihale makamı ile müteahhit arasında ihale kararı, ek sözleşme vb. belge düzenlenmiş veya bu kağıtların yerine kaim olmak üzere ilgili makamdan “olur” alınmışsa, bu kağıtlara ilişkin olarak damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

Malimevzuat.com.tr