BLOG YAZILARI

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … 

1) Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço ve gelir tablosu bilgilerinin İdari Şartname’de düzenlenen asgari kriterleri karşılamadığı, …

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. …

EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde; anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş hacmine ilişkin bilgilerin EKAP’ta yer alan veriler ile uyumlu olduğu, 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 2021 hesap dönemine ait bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması neticesinde; anılan döneme ilişkin beyan edilen cari oran ve öz kaynak oranının beyan edilen bilgiler ile uyumlu olduğu,  kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının ise yeterlik bilgileri tablosunda “8,7321096979662E-06” olarak beyan edildiği, ancak bahse konu oranın (***,01/********,60=0,0000087321) “0,0000087321” olduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan incelemede; anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş hacmine ilişkin bilgilerin EKAP’ta yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu ve İdari Şartname’de belirlenen asgari kriterleri (49.882.799,00x%25=12.470.699,75) karşıladığı, 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2021,2020 ve 2019 hesap dönemlerine ait bilanço oranlarının beyan edildiği, bahse konu tabloda anılan istekli tarafından 2021 hesap dönemine ait kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının hatalı olarak beyan edildiği anlaşılmakla birlikte yukarıda aktarılan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde,

istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliğinin etkilenmeyeceğinin hüküm altına alındığı,

bu çerçevede, EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucu anılan istekliye ait bilanço oranlarının İdari Şartname’de düzenlenen asgari oranları karşıladığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” (KİK)

Malimevzuat.com.tr