2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyece ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, encümen kararı ile nakdi yardım yapıldığı fakat bu yardımların nasıl yapılacağına yönelik usul ve esasları içeren bir yönetmeliğin hazırlanmadığı anlaşılmıştır.

T.C. Anayasası’nın Yönetmelikler başlıklı 124’üncü maddesinde; “Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.”

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde; “sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır

…” denilmiştir.

“Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinin (b) bendinde ise; belediyeye, yetkili olduğu konularda yönetmelik çıkarma yetkisi vermiştir.

Belediyece, doğal afetler nedeniyle yapılacak nakdi yardımlara yönelik olarak 06.10.2018 tarihinde 2018/136 sayılı meclis kararının alındığı, kurulan hasar tespit komisyonunun raporuna göre nakdi yardımın yapıldığı, ayni olarak yapılan sosyal yardımlara ilişkin herhangi bir usulün olmadığı anlaşılmıştır.

Bu meyanda Belediyece,

– Ayni ve nakdi yardımın kapsamını, bu yardımların ilgililere ulaştırılmasında izlenecek usul ve esasları düzenleyen,

– Bu hizmet kapsamında yetkili ve sorumlu olacak kişi ve/veya komisyonların görevlendirilme usulü, yetki ve sorumluluklarını belirleyen,

– İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde yetkililerce hangi belge ve objektif kriterlerin aranacağını kapsayan,

Kanun’un ilgili hükmünün uygulanmasını sağlamak üzere bir yönetmelik çıkarılmalı ve yardımlar bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmalıdır.