onecikan-yargitay

 

BLOG DOKÜMAN

 

Davacı … vekili, dava konusu 919 ada 4 ( eski 3039 ) parseldeki taşınmazın Belediye Encümenliğinin 22.09.1997 tarihli ve 369 Sayılı kararı ile ( aylık 60.000,00 TL bedelle ) 9 yıl 10 aylık süreyle yap-işlet-devret yöntemi ile ihale edildiğini, davalının sözleşmeye göre inşaa ettiği binayı 29/01/2008 tarihinde belediyeye teslim etmesi gerekirken henüz teslim etmediğini, davalının işgalci durumda bulunduğunu, müvekkili belediyenin davalıdan 12.744,00 TL ecrimisil bedeli talep ettiğini ancak davalı vekilinin kira alacaklarının ödendiğine ilişkin cevap verdiğini, böyle bir ödemenin söz konusu olmadığını açıklayarak 29/01/2008 tarihinden dava tarihine kadar aylık tespit edilecek ecrimisil bedelinin her ay işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

İlke olarak,

kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayiçe göre belirlenir. Sonraki dönemler için ecrimisil değeri ise ilk dönem için belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak üzere takdir edilir.

Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulüyle temyiz olunan kararın ( 2 ) sayılı bentte açıklanan nedenle 6100 Sayılı HMK’nin Geçici 3. maddesi yollaması ile HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, (Yargıtay)   ( İlgili Karar)  

Malimevzuat.com.tr