BLOG DOKÜMAN

 

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2015
Dairesi7
Karar No42897
İlam No47031
Tutanak Tarihi11.12.2019
Kararın KonusuÇeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Konu: İhalenin iptali durumunda, ihale için yapılmış olan masrafların, ihalenin iptal edilmesinde kusuru bulunan sorumlulardan tazmin edilip edilemeyeceği

… sayılı İlamın 1 inci maddesiyle; İhale komisyonunda asil üye olarak görevlendirilen …’ün ihale tarihinde komisyona katılmaması ve katılmayacağını idareye bildirmeyerek yedek üyenin ihale toplantısına katılmasını imkansızlaştırması neticesinde ihalenin iptal edilmesi suretiyle sebep olunan ve ihalenin ilanı için yapılan giderlerden oluşan toplam … TL’lik kamu zararının tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

İlamda münferiden sorumlu tutulan memur (VHKİ) … tarafından gönderilen temyiz dilekçesinde özetle:

İlama konu ihaleye katılamama sebebinin 23.02.2015 tarihinde rahatsızlanması sebebiyle gittiği sağlık kuruluşu tarafından verilen rapor olduğu,

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hastalık izni verilmesi ” başlıklı 7/3 maddesinde “Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur, denildiği,

Kendisinin bu hükme uygun olarak sağlık kuruluşu tarafından verilen sağlık raporunu iletilmesi gereken yere, bağlı olduğu Yazı işleri Müdürlüğü Kalemine ilettiği,

Mevzuatta ve kendisine tebliğ edilen görevlendirme yazısında, ihaleye katılamayacak olması halinde bu durumu ihale komisyonuna bildirme zorunluluğunun bulunmadığı, Bu konuda yazılı veya sözlü bilgilendirme de yapılmadığı,

İhale komisyonlarında hiç görev yapmadığı, Bu komisyonların işleyişini bilmediği, Bilseydi katılamayacağını bildirecek olduğu, Bu konuda gerekli önlemleri alması gereken mercilerin bunu takip etmesi, düzenlemesi ve üyeleri bilgilendirmesi gerektiği, Kendisinin raporlu olduğunun bağlı olduğu Müdürlük tarafından komisyona bildirileceğini sandığı,

İhale yedek üyelerinin Belediyemiz personeli olduğu, Yedek üyelerin aynı hizmet binasında görev yaptığı ve bu kişilerin birkaç dakika içinde ulaşılabilecek durumda olduğu, Bu durumda ihalenin iptal edilmesini anlayamadığı, İlamda karşı oy gerekçesinde belirtildiği üzere Yedek üyelerin zaten hazır bulundurulması gerektiği,

İlamda diğer karşı oy gerekçesinde belirtildiği üzere ihale ilan gider belgelerinde imzası bulunmadığı, Harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisi olmadığı bir giderde tarafına kamu zararı çıkarılmasının hukuka aykırı olduğu

Belirtilmiş ve … sayılı İlamın 1 inci maddesiyle verilen tazmin hükmünün kaldırılması arz edilmiştir.

Başsavcılık mütalaasında;

“Dilekçede, … Belediyesinde araç lastik alımı ihalesinde İhale Komisyonu Asil Üyesi olduğu halde, komisyona katılmaması, katılmayacağını önceden bildirmemesi nedeniyle, ilanı yapılmış bulunan ihalenin gerçekleştirilemeyerek kamu zararına sebebiyet verdiği gerekçesiyle verilen tazmin kararına itiraz edilmektedir. Sorumlu tarafından, sorgu aşamasında ileri sürülen gerekçeler tekrar edilerek, verilen tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmektedir.

Sorumlu itiraz konusu husus ile ilgili olarak, herhangi bir belgede imzasının bulunmadığını, kanuni geçerliliği bulunan mazeretine ilişkin sağlık raporunu dilekçe ekinde göndererek, herhangi bir kamu zararının oluşmasına sebebiyet vermediğini savunmuştur.

Savcılığımızca, sorumlunun savunmasının yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

Bu nedenlerle, İlamın 1. maddesi için ileri sürülen itiraz gerekçelerinin, yeterli görülerek, adı geçen sorumluya, sorumluluk tevcih edilemeyeceği düşünüldüğünden, ilam hükmünün, kaldırılmasına karar verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Arz olunur.” Denilmektedir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

İlamda tazmin hükmü, ihale komisyonunda asil üye olarak görevlendirilen …’ün ihale tarihinde komisyona katılmaması, katılmayacağını idareye bildirmemesi ve yedek üyenin zamanında haberdar edilmeyerek ihale toplantısına katılmasını imkansızlaştırması neticesinde ihalenin iptal edilmesi suretiyle oluşan ve ihalenin ilanı için yapılan giderleri içeren … TL’lik kamu zararına sebep olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale Komisyonu” kenar başlıklı 6 ncı maddesi:

“İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.”

Hükümlerini içermektedir.

4734 sayılı Kanunun “görevlilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 60 ıncı maddesinde ise: “İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; … taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. …” denilmektedir.

İlama konu olan uygulamada, … Belediyesi tarafından 24.02.2015 tarihinde yapılması planlanan 2015/… kayıt no.lu araç lastik alımı ihalesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğüne aittir. İhale komisyonunun (yedek üyeler dahil) görevlendirilmesi ve ihale işlem dosyası hazırlanması gibi işlemlerin yürütülmesi süreçleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş olup Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 16.01.2015 tarih ve 108 sayılı yazısı ile …’e asil komisyon üyesi olarak görevlendirildiği 16.01.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

… 23.02.2015 tarihinde … Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden iki günlük sağlık raporu almıştır.

…’e 24.02.2015 tarihli ihalede ihale komisyon üyesi olarak görevlendirildiği 16.01.2015 tarih ve 108 sayılı yazıyla aynı gün yani 16.01.2015 tarihinde tebliğ edilmiş olmakla birlikte, adı geçen kişi tarafından 23.02.2015 tarihinde Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünden sağlık raporu alınmış ve ihale tarihinde raporlu olduğu hususu ihale komisyon başkanına veya Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmemiştir.

24.02.2015 tarihinde ihale, komisyonun eksiksiz olarak toplanamaması sonucu iptal edilmiştir.

Mevzuat hükümlerine göre ihale komisyonunun ihale kararı alabilmesi için eksiksiz toplanması gerekmekte olup bu amaçla komisyon teşekkülünde her bir asil üye için bir yedek üye görevlendirilmektedir. İlama konu uygulamada asil ve yedek üyelerin mevzuata uygun olarak görevlendirildiği anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, ihale komisyon üyesi …’ün ihaleye katılmamasında veya katılamayacağını bildirmemesinde Belediyenin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunup bulunmadığının tespitinin 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında yapılması gerekmektedir. Adı geçen kişinin Belediyenin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduğunun tespitinin idari soruşturma ile yapılması gerekmekte olup soruşturma sonucuna göre mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanması gündeme gelebilir.

Bu idari soruşturmanın yapılması ve gerekiyorsa disiplin cezası uygulanması Belediyenin görev ve yetkisi kapsamındadır. İlama konu uygulamada Sayıştay yargısı ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmamaktadır.

Bu itibarla, … sayılı İlamın 1 inci maddesiyle … TL’nin tazminine ilişkin olarak verilen hükmün BOZULMASINA ve tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğine yönelik yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen yeni hüküm tesisi için dosyanın hükmü veren DAİREYE TEVDİİNE, (1.Daire Başkanı … ve 7.Daire Başkanı …’in ilave gerekçesi ve üyeler …, …, …, …, …, …, … ve …’ın aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oyçokluğuyla,

Karar verildiği 11.12.2019 tarih ve 47031 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

(İlave gerekçe

1.Daire Başkanı …’in ilave gerekçesi:

Kamu zararı kavramı 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre:

“(Değişik birinci fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

Esas alınır.

…”

İlama konu uygulamada 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi kapsamında kamu zararı yoktur. Kamu idarelerinin sonuç alamadığı her teşebbüs için yapılan harcamaların kamu zararı olduğu sonucuna varılmaması gerekir.

İlamın konusu, 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında değerlendirilerek Belediye tarafından gerekli işlemler yapılmalıdır. İlama konu uygulamada Sayıştay yargısı ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmamaktadır.

Bu itibarla, … sayılı İlamın 1 inci maddesiyle … TL’nin tazminine ilişkin olarak verilen hükmün bozulmasına ve tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğine yönelik yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen yeni hüküm tesisi için dosyanın hükmü veren daireye tevdiine karar verilmesi gerekir.

7.Daire Başkanı …’in ilave gerekçesi

Mevzuat hükümlerine göre ihale komisyonunun ihale kararı alabilmesi için eksiksiz toplanması gerekmekte olup bu amaçla komisyon teşekkülünde her bir asil üye için bir yedek üye görevlendirilmektedir. İlama konu uygulamada asil ve yedek üyelerin mevzuata uygun olarak görevlendirildiği anlaşılmıştır.

İhale yetkilisinden beklenen, asil üyelerle birlikte yedek üyelerin de ihale saatinde ihale yerinde hazır bulundurulması veya komisyonun eksiksiz toplanmasının sağlanmasıdır. İlama konu uygulamada ihale komisyonunun asil üyenin katılmaması ve yedek üyenin hazır bulunmaması nedeniyle toplanamadığı ve ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

İlamda ihaleye katılmamış olan asil üye münferiden sorumlu tutulmuştur ancak yedek üyenin hazır bulundurulmamış olması bakımından ihale yetkilisinin sorumluluğunun 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ve 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında, ihale komisyon üyesi …’ün ihaleye katılmamasında veya katılamayacağını bildirmemesinde Belediyenin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunup bulunmadığının tespitinin idari soruşturma ile yapılması gerekmektedir. Adı geçen kişinin Belediyenin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduğunun tespiti halinde, bu kişi hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanması gerekir. İdari soruşturmanın yapılması ve gerekiyorsa disiplin cezası uygulanması Belediyenin görev ve yetkisi kapsamındadır. Bu durumda ilama konu uygulamada Sayıştay yargısı ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmamaktadır. Konunun bu yönüyle de yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, … sayılı İlamın 1 inci maddesiyle … TL’nin tazminine ilişkin olarak verilen hükmün bozulmasına ve konunun 4734 sayılı Kanun un 60 ıncı maddesi ve ihale yetkilisinin sorumluluğu yönlerinden yeniden değerlendirilmesini teminen ve gerekiyorsa tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğine yönelik yeni hüküm tesisi için dosyanın hükmü veren daireye tevdiine karar verilmesi gerekir.

Karşı oy gerekçesi

Üyeler … ve …’ın karşı oy gerekçesi:

İlamda tazmin hükmü, ihale komisyonunda asil üye olarak görevlendirilen …’ün ihale tarihinde komisyona katılmaması, katılmayacağını idareye bildirmemesi ve yedek üyenin ihale toplantısına katılmasını imkansızlaştırması neticesinde ihalenin iptal edilmesi suretiyle oluşan ve ihalenin ilanı için yapılan giderleri içeren … TL’lik kamu zararına sebep olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale Komisyonu” kenar başlıklı 6 ncı maddesi:

“İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.”

Buna göre ihale komisyonunun ihale kararı alabilmesi için eksiksiz toplanması gerekmekte olup bu amaçla komisyon teşekkülünde her bir asil üye için bir yedek üye görevlendirilmektedir.

… Belediyesi tarafından 24.02.2015 tarihinde yapılması planlanan 2015/… kayıt no.lu araç lastik alımı ihalesinin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğüne aittir. Ancak İhale komisyonunun (yedek üyeler dahil) görevlendirilmesi ve ihale işlem dosyası hazırlanması gibi işlemlerin yürütülmesi süreçleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş olup Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 16.01.2015 tarih ve 108 sayılı yazısı ile …’e asil komisyon üyesi olarak görevlendirildiği 16.01.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

23.02.2015 tarihinde …’e Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.01.2015 tarih ve 212 sayılı yazısı bilgilendirme amaçlı olarak tebliğ edilmiştir. Bu yazının içeriğinde ihalenin ek hizmet binasında yapılacağı hususu yer almaktadır. Bu hususta ihale komisyon üyeleri daha önce de sözlü olarak bilgilendirilmiştir.

… 23.02.2015 tarihinde … Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden iki günlük sağlık raporu almıştır.

…’e 24.02.2015 tarihli ihalede ihale komisyon üyesi olarak görevlendirildiği 16.01.2015 tarih ve 108 sayılı yazıyla aynı gün yani 16.01.2015 tarihinde tebliğ edilmiş ve bu kişiye ihale yeri ile ilgili bilgilendirme yazısı 23.02.2015 tarihinde tebliğ edilmiş olmakla birlikte, adı geçen kişi tarafından 23.02.2015 tarihinde Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünden sağlık raporu alınmış ve ihale tarihinde raporlu olduğu hususu ihale komisyon başkanına veya Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmemiştir.

24.02.2015 tarihinde ihale, komisyonun eksiksiz olarak toplanamaması sonucu iptal edilmiştir.

Buna göre, ilama konu uygulamada, usulüne uygun olarak ihale komisyonu görevlendirmesi yapılmış ve bu görevlendirme tebliğ edilmiş olmakla birlikte, komisyon üyesi … hastalanması nedeniyle ihale komisyonundaki yerini alamamış, ihale günü dahil olmak üzere almış olduğu sağlık raporuyla da bu durumu belgelemiştir.

İhalenin iptalinde …’ün sorumluluğunun 4734 sayılı Kanunun 60ıncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kişinin sorumluluğu konusunda Sayıştay yargısı tarafından ilişilecek husus bulunmamaktadır.

5018 sayılı Kanunun “kamu zararı” kenar başlıklı 71 inci maddesinde: “Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır” hükmü yer almaktadır.

İhale yer ve zamanında yedek üyenin hazır bulundurulması ihale yetkilisinin sorumluluğu dahilindedir. İhale yedek üyesinin ihale yer ve zamanında hazır bulundurulmamasında ihale yetkilisinin kusur veya ihmali varsa eğer, bunun sonucunda ihalenin iptal edilmesinde, ilama konu uygulamada ihale ilan bedeli tutarında, 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi kapsamında kamu zararı oluşmuştur.

Bu itibarla, … sayılı İlamın 1 inci maddesiyle münferiden … sorumlu tutularak verilen … TL’lik kamu zararının tazminine ilişkin hükmün sorumluluk yönünden bozularak, komisyon üyesi … sorumlu tutulmayıp ihale yetkilisinin sorumluluğu değerlendirilerek yeniden karar verilmesini teminen dosyanın dairesine tevdiine karar verilmesi gerekir.

Üyeler …, …, … ve …’ın karşı oy gerekçesi:

İlamda tazmin hükmü, ihale komisyonunda asil üye olarak görevlendirilen …’ün ihale tarihinde komisyona katılmaması, katılmayacağını idareye bildirmemesi ve yedek üyenin ihale toplantısına katılmasını imkansızlaştırması neticesinde ihalenin iptal edilmesi suretiyle oluşan ve ihalenin ilanı için yapılan giderleri içeren … TL’lik kamu zararına sebep olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale Komisyonu” kenar başlıklı 6 ncı maddesi:

“İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.”

Buna göre ihale komisyonunun ihale kararı alabilmesi için eksiksiz toplanması gerekmekte olup bu amaçla komisyon teşekkülünde her bir asil üye için bir yedek üye görevlendirilmektedir.

… Belediyesi tarafından 24.02.2015 tarihinde yapılması planlanan 2015/… kayıt no.lu araç lastik alımı ihalesinin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğüne aittir. Ancak İhale komisyonunun (yedek üyeler dahil) görevlendirilmesi ve ihale işlem dosyası hazırlanması gibi işlemlerin yürütülmesi süreçleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş olup Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 16.01.2015 tarih ve 108 sayılı yazısı ile …’e asil komisyon üyesi olarak görevlendirildiği 16.01.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

23.02.2015 tarihinde …’e Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.01.2015 tarih ve 212 sayılı yazısı bilgilendirme amaçlı olarak tebliğ edilmiştir. Bu yazının içeriğinde ihalenin ek hizmet binasında yapılacağı hususu yer almaktadır. Bu hususta ihale komisyon üyeleri daha önce de sözlü olarak bilgilendirilmiştir.

… 23.02.2015 tarihinde … Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden iki günlük sağlık raporu almıştır.

…’e 24.02.2015 tarihli ihalede ihale komisyon üyesi olarak görevlendirildiği 16.01.2015 tarih ve 108 sayılı yazıyla aynı gün yani 16.01.2015 tarihinde tebliğ edilmiş ve bu kişiye ihale yeri ile ilgili bilgilendirme yazısı 23.02.2015 tarihinde tebliğ edilmiş olmakla birlikte, adı geçen kişi tarafından 23.02.2015 tarihinde Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünden sağlık raporu alınmış ve ihale tarihinde raporlu olduğu hususu ihale komisyon başkanına veya Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmemiştir.

24.02.2015 tarihinde ihale, komisyonun eksiksiz olarak toplanamaması sonucu iptal edilmiştir.

Buna göre, ilama konu uygulamada, usulüne uygun olarak ihale komisyonu görevlendirmesi yapılmış ve bu görevlendirme tebliğ edilmiş olmakla birlikte, komisyon üyesi … hastalanması nedeniyle ihale komisyonundaki yerini alamamış, ihale günü dahil olmak üzere almış olduğu sağlık raporuyla da bu durumu belgelemiştir.

İhalenin iptalinde …’ün sorumluluğunun 4734 sayılı Kanunun 60ıncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kişinin sorumluluğu konusunda Sayıştay yargısı tarafından ilişilecek husus bulunmamaktadır.

5018 sayılı Kanunun “kamu zararı” kenar başlıklı 71 inci maddesinde: “Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır” hükmü yer almaktadır.

İhale yer ve zamanında yedek üyenin hazır bulundurulması ihale yetkilisinin sorumluluğu dahilindedir. İhale yedek üyesinin ihale yer ve zamanında hazır bulundurulmamasında ihale yetkilisinin kusur veya ihmali bulunduğu anlaşılmış olup, bunun sonucunda ihalenin iptal edilmesinde, ilama konu uygulamada ihale ilan bedeli tutarında, 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi kapsamında kamu zararı oluşmuştur.

Bu itibarla, … sayılı İlamın 1 inci maddesiyle münferiden … sorumlu tutularak verilen … TL’lik kamu zararının tazminine ilişkin hüküm esastan tasdik edilmekle birlikte sorumluluk yönünden bozularak, komisyon üyesi … sorumlu tutulmayıp ihale yetkilisi sorumlu tutularak yeniden karar verilmesini teminen dosyanın dairesine tevdiine karar verilmesi gerekir.

Üyeler … ve …’ın karşı oy gerekçesi:

İlamda tazmin hükmü, ihale komisyonunda asil üye olarak görevlendirilen …’ün ihale tarihinde komisyona katılmaması, katılmayacağını idareye bildirmemesi ve yedek üyenin ihale toplantısına katılmasını imkansızlaştırması neticesinde ihalenin iptal edilmesi suretiyle oluşan ve ihalenin ilanı için yapılan giderleri içeren … TL’lik kamu zararına sebep olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale Komisyonu” kenar başlıklı 6 ncı maddesi:

“İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.”

Hükümlerini içermektedir.

Buna göre ihale komisyonunun ihale kararı alabilmesi için eksiksiz toplanması gerekmekte olup bu amaçla komisyon teşekkülünde her bir asil üye için bir yedek üye görevlendirilmektedir.

… Belediyesi tarafından 24.02.2015 tarihinde yapılması planlanan 2015/… kayıt no.lu araç lastik alımı ihalesinin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğüne aittir. Ancak İhale komisyonunun (yedek üyeler dahil) görevlendirilmesi ve ihale işlem dosyası hazırlanması gibi işlemlerin yürütülmesi süreçleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş olup Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 16.01.2015 tarih ve 108 sayılı yazısı ile …’e asil komisyon üyesi olarak görevlendirildiği 16.01.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

23.02.2015 tarihinde …’e Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.01.2015 tarih ve 212 sayılı yazısı bilgilendirme amaçlı olarak tebliğ edilmiştir. Bu yazının içeriğinde ihalenin ek hizmet binasında yapılacağı hususu yer almaktadır. Bu hususta ihale komisyon üyeleri daha önce de sözlü olarak bilgilendirilmiştir.

… 23.02.2015 tarihinde … Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden iki günlük sağlık raporu almıştır.

…’e 24.02.2015 tarihli ihalede ihale komisyon üyesi olarak görevlendirildiği 16.01.2015 tarih ve 108 sayılı yazıyla aynı gün yani 16.01.2015 tarihinde tebliğ edilmiş olmakla birlikte, adı geçen kişi tarafından 23.02.2015 tarihinde Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünden sağlık raporu alınmış ve ihale tarihinde raporlu olduğu hususu ihale komisyon başkanına veya Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmemiştir. Bu durumda ihale komisyonu yedek üyesinin ihale tarih ve saatinde hazır bulunmak üzere zamanında çağırılması imkansız hale gelmiştir.

24.02.2015 tarihinde ihale, komisyonun eksiksiz olarak toplanamaması sonucu iptal edilmiştir.

Adı geçen kişinin sağlık raporu 06.03.2015 tarihinde Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşmıştır.

5018 sayılı Kanunun “kamu zararı” kenar başlıklı 71 inci maddesinde: “Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ilama konu uygulamada, usulüne uygun olarak yapılan ihale komisyonu görevlendirmesi ve bu görevlendirmenin tebliğine rağmen ihale günü dahil olmak üzere almış olduğu sağlık raporunu idareye bildirmeyerek ve yedek üyenin ihaleye zamanında çağırılmasını imkansız kılarak ihalenin iptaline sebep olan …’ün ihalenin iptal edilmesi hususunda kusurlu olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, … sayılı İlamın 1 inci maddesiyle münferiden … sorumlu tutularak verilen … TL’lik kamu zararının tazminine ilişkin hükmün tasdikine karar verilmesi gerekmektedir.)

Malimevzuat.com.tr