BLOG YAZILARI

 

Davacının sanık olarak yargılandığı Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucunda mülkiyeti hazineye ait taşınmaz üzerindeki yapılar için alınan yapı kayıt belgelerinin geçerli olduğu belirtilerek, taşınmaz üzerine yapılan izinsiz uygulamalar nedeniyle 3194 Sayılı Kanun’un 42. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca tesis edilen 2020/67, 2020/68 ve 2020/69 Sayılı encümen kararlarıyla verilen imar para cezalarının iptali istemiyle yapılan 09/05/2022 tarihli başvurunun reddine ilişkin Çobanlar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/08/2022 tarih ve E:19883043-110.99-1606 Sayılı işleminin ve 2020/67, 2020/68 ile 2020/69 Sayılı encümen kararlarıyla verilen toplam 56.534,47-TL imar para cezasının iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada; dava konusu edilen Çobanlar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/08/2022 tarih ve E:19883043-110.99-1606 Sayılı işleminin, dava konusu edilen 2020/67, 2020/68 ve 2020/69 Sayılı encümen kararlarına karşı 2577 Sayılı Kanun’un 11.maddesi kapsamında yapılan başvuru olarak değerlendirilmesi gerektiği, dava konusu edilen 2020/67, 2020/68 ve 2020/69 Sayılı encümen kararlarının davacıya tebliğ edildiği 27/10/2020 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ( dava konusu işlemin tebliğ edildiği tarihte yürürlükte olan haliyle ) bu işlemlerin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan istenilmesi gerekirken, bu süre geçirildikten çok sonra 13/05/2022 tarihli dilekçeyle “imar kirliliğine neden suçundan beraat ettiğinden” bahisle ile yapılan başvuru 60 günlük dava ve idari başvuru süresi içeresinde olmadığından süresinde açılmayan davanın esasının incelenmesinin olanaklı olmadığı gerekçesiyle Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’nce davanın süre aşımı yönünden reddine ilişkin 27/09/2022 gün ve E:2022/757, K:2022/693 Sayılı kararın; davacı tarafından, mahkeme kararının kendisini mağdur ettiği, tebligatların ne şekilde yapıldığından haberdar olmadığı, ilçe dışında hayvancılık yaptığı, kendisine hiçbir şekilde tebligat yapılmadığı, tarafınca bir kusurunun ve ihmalinin bulunmadığı, idarece tebligatın usulüne uygun olarak yapılmadığı iddialarıyla istinaf yolu ile kaldırılması istenilmektedir.

……

davacı hakkında açılan kamu davasında Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan ceza yargılaması sırasında davaya konu olan yerdeki yapılarla ilgili olarak davacı tarafından alınan yapı kayıt belgelerinin bulunduğu gerekçesiyle davacı hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verildiği, davacının bu karar üzerine, taşınmaz üzerine yapılan izinsiz uygulamalar nedeniyle 3194 Sayılı Kanun’un 42. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca tesis edilen 2020/67, 2020/68 ve 2020/69 Sayılı encümen kararlarıyla verilen imar para cezalarının iptali istemiyle yaptığı 09/05/2022 tarihli başvurunun 2577 Sayılı Kanun’un 10. Maddesi kapsamında bir başvuru olduğu anlaşılmıştır.

……

davacı tarafından yapılan 09/05/2022 tarihli başvurunun 24/08/2022 tarih ve E:19883043-110.99-1606 Sayılı Çobanlar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü işlemiyle reddedildiği, işlemin tesis edildiği tarihten itibaren altmış günlük dava açma süresi içerisinde açılan davada süre aşımı bulunmadığından, süre aşımı nedeniyle davanın reddine dair ilk derece mahkemesi kararında hukukî isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, istinaf başvurusunun kabulüne, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’nce verilen 27.09.2022 tarih ve E:2022/757, K:2022/693 Sayılı kararın kaldırılmasına, (Bölge İdare Mahkemesi) (İlgili Karar)

Malimevzuat.com.tr