2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

11.10.2013 ile 14.07.2016 tarihleri arası dönemde veriler yüklenici tarafından tam olarak verilemediğinden bu dönemde idare ile yüklenici arasında gelirlere ilişkin bir mutabakatın yapılmadığı görülmüştür.

EGO Genel Müdürlüğünün başlıca geliri toplu taşıma ücretlerinden elde edilmektedir. Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) adı ile anılan EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen veya EGO Genel Müdürlüğü sistemine dahil toplu taşıma araçlarında (otobüs, raylı sistem, teleferik vb) elektronik ücret toplama, akıllı durak sistemi, akıllı kart ve araç içi bilgilendirme, güzergah ve araç takip sistemleri ve araç içi ve dışını görebilen kamera sistemlerinin kurulumu ve işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 20.03.2013 tarihinde 10 yıllığına ihale edilmiştir.

Yüklenici, sistemi kurma ve işletme karşılığında, akıllı kartların dolumu, kullan-at bilet satışı ve kredi kartlı binişlerden pay almaktadır. Gelirler EGO Genel Müdürlüğüne ait banka hesabında toplanmakta, yapılan mutabakat sonrasında sözleşmede belirtilen oranlar üzerinden EGO Genel Müdürlüğü ile yüklenici arasında paylaşılarak ana hesaptan tarafların banka hesaplarına aktarım yapılmaktadır. EGO Genel Müdürlüğü ve yüklenici gelirini oluşturan akıllı kart / başkent kartı dolumu, kullan-at bilet satışı; yetkilendirilen ve kurulan yaygın bayi, gişe, web ve mobil uygulamaları ve otomatik kart kredi yükleme makinası ağı üzerinden yapılmaktadır. Araç binişlerinde kullanılan akıllı kart, kullan at bilet ve kredi kartları araçlara takılan ve turnike sistemleri içine yerleştirilen kart okuma cihazları (validatörler) ile okunmakta ve biniş ücreti karttan düşülmektedir. Satış cihazları ve kart okuma cihaz belleklerinde kayıtlı tutulan satış ve kullanım bilgileri, yüklenici tarafından oluşturulan (yazılımı yükleniciye ait) haberleşme modülü üzerinden, istendiğinde veya periyodik olarak EGO Genel Müdürlüğü veritabanına aktarılmaktadır.

Sözleşmede, verilerin verilmesinden ve sistem üzerinden alınan verilerin güvenliğinden yüklenicinin sorumlu olduğu, günlük ciro toplamı üzerinden mutabakat yapılacağı, mutabakat sonrasında sözleşmede belirtilen oranlar üzerinden EGO Genel Müdürlüğü ile yüklenici arasında paylaşılarak ana hesaptan tarafların banka hesaplarına aktarım yapılacağı belirtilmiştir.

EÜTS gelirleri kapsamında 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında kayıtlı 8.854.368,46 TL alacak mevcuttur. Bu tutarın 1.682.878,81 TL’si yüklenicinin işe zamanında Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (EGO) 2021  13

Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu

başlayamaması nedeniyle 2013 yılında, 3.769.384,39TL’si ise işin yürütülmesi sırasında kesilen para cezaları olup tahsili için herhangi bir işlem başlatılmamıştır. Zira yüklenici ile İdare arasında işin başlama tarihi olan 11.10.2013 ile 14.07.2016 tarihleri arası dönem için bir mutabakat yapılmadığından yükleniciye bu süre için bir ödeme gerçekleştirilmemiş ve idare tarafında 19.567.736,72 TL olarak hesaplanan yüklenici alacağı için bir borç kaydı da oluşturulmamıştır.

İdarece tespit edilen borç ve alacak tutarlarının kayıt altına alınarak mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir. Mevcut durumda 19.567.736,72 TL olarak hesaplanan yüklenici alacağı için muhasebe kaydı yapılmadığından, mali tablolar EÜTS kapsamındaki borçlarla ilgili olarak paydaşlara doğru bilgi sunmamaktadır.

Kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta, 11.10.2013 ile 14.07.2016 tarihleri arasında idare ile yüklenici firma arasında yapılamayan mutabakatın yapılması için bağımsız denetim firmasından rapor alındığı, söz konusu firmanın yapmış olduğu denetim sonucunda eksik satır ve veri kaybı olduğunun tespit edildiği, bu nedenle mutakabatın yapılamadığı, yapılamayan mutabakat ile ilgili olarak yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmadığı ve sözleşme bitim tarihi olan 20.03.2023 tarihinde gerekli mutabakat işlemleri yapılacağı ifade edilmiştir.

Verilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak alınması, EÜTS gelirlerine ilişkin olarak idare ve yüklenici arasında mutabakatın sağlanması ve borç alacak ilişkisinin mali tablolarda doğru bir biçimde gösterilmesi temin edilmelidir.