onecikan-yargitay

 

BLOG DOKÜMAN

 

… Belediyesi Meclis kararı ile … Belediyesinin sahibi bulunduğu, kullanım ve işletme hakkının Belediye şirketi olan …’a devredilmiş bulunan … (prina) Fabrikasında bulunan iş makinelerinin üzerine haciz konulduğu, davacı Belediyenin sahibi bulunduğu, kullanım hakkının Meclis kararı ile Belediyeden ayrı tüzel kişiliği bulunan, Menaş Şirketine devredilen Zeytinyağı fabrikasına ait iş makinelerinin davacı Belediyenin borcu nedeniyle haczedilmesinin yasaya aykırılık teşkil ettiği şikayeti ile haczin kaldırılmasını talep etmiştir. …

İlk Derece Mahkemesi … borçlu Belediyenin bu şekilde kendi şirketi üzerinden gelir elde etmekte olup bunun ötesinde bölge halkına sağladığı kamusal herhangi bir katkısı bulunmadığı, dolayısı ile

Belediyenin, zeytinyağı işlemek gibi bir kamu hizmeti ve görevinin bulunmadığı, Belediye meclisinin aldığı kamu yararına tahsis kararlarının haczedilen malları fiilen kamu hizmetinde kullanılan mal niteliğine çeviremeyeceği gerekçesiyle davacının şikayetinin reddine karar verilmiştir.

… Bölge Adliye Mahkemesi’nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; somut olayda; bilirkişi raporu doğrultusunda, Belediyenin kendi şirketi üzerinden gelir elde etmekte olup bunun ötesinde bölge halkına sağladığı kamusal herhangi bir katkısının bulunmadığının anlaşıldığı, Belediyelerin teşebbüsler kurarak gelir elde etmesinin yasal olarak mümkün olduğu fakat, bu durumun yapılan işin kamu hizmeti olması sonucunu doğurmayacağı gerekçesiyle davacı borçlu vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. …

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı Kanun’un 370. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA, (Yargıtay)  (İlgili Karar)

Malimevzuat.com.tr