BLOG DOKÜMAN

 

“Davacının, ilk defa 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Kütüphane Memuru” olarak atamasının yapıldığı, bilahare “Daktilograf” ve “Şef” unvanlarında görev yaptığı, 18/10/1999 tarihinde isteği doğrultusunda emekli olduğu, 04/09/2014 tarihinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı emrine açıktan atanmak suretiyle “Şef” kadrosunda göreve başladığı, “Başkan Yardımcısı”, “Spor İşleri Müdürü” ile “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü” görevlerini de yürüttükten sonra 27/12/2019 tarihli Olur ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında “Daire Başkanı” kadrosuna atandığı, 23/02/2021 tarihli dava konusu işlemle “Uzman” kadrosuna atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinin 1. fıkrasında; “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmü ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun, dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, … Belediye Başkanlığı emrinde “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü” olarak görev yapmakta iken kurum değişikliği suretiyle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında “Daire Başkanı” kadrosuna takdir yetkisi kapsamında ataması yapılarak 08/01/2020 tarihinde görev başladığı ve yine takdir yetkisi çerçevesinde bu görevden alınarak 23/02/2021 tarihinde “Uzman” kadrosuna atandığı

görülmektedir. Bu durumda;

davacının, geçmiş hizmetleri göz önünde bulundurulmak ve özlük hakları korunmak suretiyle müktesebatına uygun kadroya atanmasına ilişkin dava konusu işlemin, idarelere tanınan takdir yetkisinin hukuka ve sınırlamalara aykırı olarak kullanıldığına dair hukuken geçerli herhangi bir bilgi ve belgenin ortaya konulamaması karşısında, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edildiği sonucuna varıldığından,

anılan işlemin iptali yolunda … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.” (Danıştay)

Malimevzuat.com.tr