2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12’nci maddesinde, Devlet memurlarının, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorunda olduğu, Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesinin esas olduğu, zararın ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümlerin uygulanacağı, ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararların, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödeneceğine ilişkin düzenlenme yapılmıştır.

657 sayılı Kanun’un12’nci maddesine istinaden 13/8/1983 tarih ve 18134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 27/671983 tarih ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile kabul edilen Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik’te de memurlara yapılacak rücunun usul ve esasları düzenlenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesinde de belediyenin hak ve menfaatlerini korumanın belediye başkanının görev ve yetkisinde olduğu belirtilmiştir.

Devlet memurları görevlerini yaparken gereken dikkat ve itinayı göstermek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Diğer taraftan devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratılması durumunda, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

Kamu hukukuna tabi işler sebebiyle zarar gören kişilerin uğradıkları zararlar için bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açılmaktadır. Başvurulan mahkeme veya makamlarca verilen kararlar uyarınca ödenmesi gereken tazminatlar ilgili kurumlarca ödenmektedir. Ancak, zararı ödeyen kurum genel hükümlere göre sorumlu memurlara rücu haklarını kullanabilecektir.

Belediye avukatından temin edilen mahkeme ilamları ve ilgili ödeme emri belgeleri ile eklerinin incelenmesi neticesinde;

Belediye tarafından açılan çukura düşüp vefat eden iki çocuk ile ilgili, Erzurum 2. İdare Mahkemesinin 15.09.2021 tarih 2020/760 Esas, 2021/499 Karar sayılı kararı ve Ardahan İcra Müdürlüğünün 2021/1639 Esas sayılı icra takibi ile toplam 279.232,44 TL maddi ve manevi tazminat,

Belediye Başkanlığına ait vidanjör aracının yolda bisiklet süren bir çocuğa çarpıp vefatına sebep olması nedeniyle; Ardahan Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.10.2018 tarih 2013/218 Esas 2018/278 Kararı ve Ardahan İcra Müdürlüğünün 2018/2860 Esas sayılı icra takibi ile toplam 492.057,22 TL maddi ve manevi tazminat ödendiği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda olmak üzere; Belediyenin bahse konu davalar neticesinde ödediği tazminatların, kamu zararı oluşturup oluşturmadığını ve rücu etmeyi gerektirip gerektirmediğini tespit etmek için, 657 sayılı Kanun’un 12 ve 13’üncü maddeleri ile bu Kanun’un 12’nci maddesine istinaden düzenlenen Yönetmelik gereği işlem yapmalıdır.