BLOG YAZILARI

 

“Her ne kadar davalı idarece, %2 kasko bedeli sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemenin otomobil ve camlıvan araçlar için geçerli olduğuna dair idarî şartname ve teknik şartnamede düzenlemeler bulunduğu, fakat makam aracına ilişkin bahse konu düzenlemeye yer verilmediği ve otomobiller için ayrı, “1 adet 4×4 binek makam aracı” iş kalemi için ayrı satırlar açıldığı, dolayısıyla otomobiller ve makam aracı için isteklilerden ayrı teklif sunmaları istenildiğinden, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin, makam aracı için sunmuş olduğu teklif fiyatının motorlu kara taşıtları kasko değerinin %2’sini aştığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı değerlendirilmiş ise de, İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48. maddesinde herhangi bir araç için ayrım yapılmayarak Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 6. maddesinin ikinci fıkrasının ( a ) bendine aynen yer verildiğinden söz konusu araç için herhangi bir istisna öngörülmediğinden tekrar özel olarak bu düzenlemeye yer verilmesi zorunluluğunun da aranamayacağı, ayrıca söz konusu araç için aynı ihale kapsamında kiralanması öngörülen diğer araçlardan ayrı bir satır açılmış olmasının her bir araç kalemi için ayrı özellikler ( nitelik, adet, kiralama bedeli vb. ) aranması ve ayrı teklif istenmesi nedeniyle zorunlu olduğu,

“1 adet 4×4 binek makam aracı” iş kalemi için ayrı bir satır açılmış olmasının tek başına söz konusu aracın % 2 kasko bedeli sınırlandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamı dışında kaldığı şeklinde yorumlanamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu 

“araç kiralama hizmet alım işi” ihalesi kapsamında kiralanması öngörülen bir adet “4×4 binek makam aracı” için verilen teklif bedelinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatlarının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değerinin %2’sini aşmaması gerektiğinden,

başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunun kabulüyle teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde alınan Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. (Danıştay)

Malimevzuat.com.tr