BLOG YAZILARI

 

“Aktarılan kuralların değerlendirilmesinden, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin hangi banka aracılığı ile ödeneceğinin üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edileceği, idarenin merkez ve taşra birimlerinde uygulanacak biçimde tek sözleşme yapılabileceği, birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi söz konusu olduğunda komisyonun, üst yönetici tarafından görevlendirilecek harcama yetkililerinden birinin başkanlığında ve yetkili sendika temsilcisinin de katılımıyla oluşturulacağı, bankanın seçimi konusunda komisyonun takdir yetkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, … Başkanlığı’nca 21/03/2022 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan … Başkanlığı Banka Maaş Anlaşma İhalesi”ne, 18/03/2022 tarihli davet mektupları ile 6 adet katılım bankasının davet edildiği, ihaleye 4 bankanın teklif verdiği, 2. teklif alımına … Bankası ve … Bankası’nın iştirak ettiği, isteklilerden, idarece hazırlanan EK-1 ile EK-12 arasında belirtilen ( EK-12 dahil ) Merkez, İl, İlçe, Dini Yüksek İhtisas ve Eğitim Merkezi Müdürlükleri personellerine yönelik olarak tekliflerin alındığı, 21/03/2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla, EK-1, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7 için en avantajlı teklif sahibinin aylık 80,00-TL bedelle Ziraat Katılım Bankası’nın; EK-2, EK-3, EK-8, EK-9, EK-10, EK-11, EK-12 için en avantajlı teklif sahibinin aylık 80,00-TL bedelle Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın belirlendiği, anılan ihale komisyonu kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı görülmüştür.

Temyize konu Mahkeme kararında her ne kadar “… ihaleye sadece 4 bankanın katıldığı, 2. teklif alımına yalnızca Ziraat Katılım ile Kuveyt Türk Katılım Bankalarının iştirak ettiği, dolayısıyla yeterli rekabet şartları oluşmadığı”ndan bahisle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de davalı idare tarafından usulüne uygun olarak ihale komisyonunun oluşturulduğu,

ihaleye davet edilen 6 bankadan 4’ünün ihaleye teklif verdiği, bu hâliyle ihalede rekabetin sağlandığı, 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne uygun olarak istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle, en avantajlı teklif sahiplerinin belirlenmesi sonucunda ihalenin sonuçlandırıldığı, komisyonun takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanmadığına ilişkin herhangi bir tespit de bulunmadığı görülmektedir.

Bu durumda,

davalı idarenin üst yöneticisi olan Başkan Yardımcısı Oluru ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından, önceden belirlenen ve duyurulan tarihte yeterli katılım sağlanarak gerçekleştirilen ihale sonucunda alınan dava konusu ihale komisyonu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” (Danıştay)

Malimevzuat.com.tr