2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Bazı yapım işlerine ait hakediş ödemelerinin, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alınmadan doğrudan ilgili duran varlıklar hesabına ya da 630-Giderler Hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının niteliğini tanımlayan 204’üncü maddesinde; bu hesabın yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmeliğin hesabın işleyişini düzenleyen 205’inci maddesinde ise; gerek yılı içerisinde gerekse yıllara sâri olarak yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak tutarların 258 no.lu hesaba borç kaydedileceği, tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların ise bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Belediye tarafından 2021 yılı içerisinde geçici kabulü yapılmayan yapım işlerine ait belge ve kayıtlar incelendiğinde, geçici kabul işlemi yapılıncaya kadar 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi gereken tutarların doğrudan ilgili maddi duran varlık hesabına alınarak aktifleştirildiği ya da 630 Giderler Hesabına kaydedilmek suretiyle doğrudan giderleştirildiği (Örneğin; 1289, 4268, 6107, 10448, 12112 ve 13602 no.lu yevmiyeler) tespit edilmiştir.

258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi gereken tutarların ilgili maddi duran varlık hesaplarına ya da 630-Giderler Hesabına kaydedilmesi nedeniyle Bilançoda henüz yapımı tamamlanmamış yatırımların tamamlanmış gibi görünmesine ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda Giderlerin olduğundan fazla görünmesine sebep olunmuştur. Henüz geçici kabulü yapılmamış yapım işlerinin doğrudan giderleştirilmemesi veya ilgili duran varlık hesabına alınmaması, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında, bulgu konusu hususta dikkat edileceği belirtilmiştir.