2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şirket personel kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde; genel müdür yardımcısı da dâhil olmak üzere toplam 34 personelin Şirket bünyesinde veya Şirketin iş aldığı projeler kapsamında çalışmadığı, söz konusu kişilerin herhangi bir gelir elde edilmeksizin Ankara Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi bir anonim şirkettir. Türk Ticaret Kanunu’nun 16 ve 18’inci maddesinde belirtildiği üzere belediye tarafından ticari şekilde işletilmek üzere kurulan kuruluşlar da tacirdir ve her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekmektedir.

Kanun’un “Özen ve bağlılık yükümlülüğü” başlıklı 369’uncu maddesinde de yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişilerin, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Yapılan incelemelerde, Şirkete 2021 yılı toplam maliyeti 4,5 milyon TL’nin üzerinde olan 34 kişinin ABB’nin çeşitli birimlerinde görevlendirildiği görülmüştür. Bu kişiler için doğrudan hizmet alımı ve sözleşme yapılmadığı gibi sosyal hakları dâhil tüm masraflarının Şirket hesaplarından karşılandığı, bu kişiler için belediyeden herhangi bir bedel alınmadığı tespit edilmiştir. Hatta bu kişilerden bazılarının 2020 yılından beri söz konusu görevlendirmelerinin devam ettirildiği, geçici görevlendirmenin fiilen sürekli hale getirildiği görülmüştür.

Şirket tarafından, yukarda ifade edilen personelin 2022 yılı itibari ile büyük çoğunluğunun ABB bünyesine aktarıldığı ve kalan personelin de aktarımı için gerekli adımların atılmaya başlandığı bildirilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin bu kurumlar arasında geçiş yapabilmesine veya geçici görevlendirilmesine ilişkin yasal mevzuat bulunmasına karşın; TTK’ya tabi, kurumlar vergisi mükellefi olan, bu kapsamda gelir ve giderini tam olarak beyan etme yükümlülüğü bulunan ve kâr amacı güden belediye şirketinin personelini belediye bünyesinde olsa dahi bedelsiz çalıştırabileceğine ilişkin herhangi yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şayet belediye söz konusu personeli kendi bünyesinde çalıştırmak istiyorsa 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Ek Madde 20 uyarınca doğrudan hizmet alma suretinde rahatlıkla bu işlemi gerçekleştirebilecektir. Aksi bir uygulama, mevzuatta açıkça izin verilmeyen bir işlemin gerçekleştirilmesi sureti ile Şirketin gelirlerinin olması gerekenden daha az olmasına ve gelir tablosunda dönem sonu kar ve zararın olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır.