Ortak hizmet projesine dayanılarak, ilgili Vakfı’nın talebi üzerine ihtiyaç duyulan bazı dayanıklı taşınır malların Belediyece temin edilmesi ve doğrudan Vakfa hibe edilerek kayıtlardan düşülmesi (Sayıştay)

 

 7. Daire 389 no.lu ve 12.03.2020 tarihli Karar

Bazı dayanıklı taşınır malların … Vakfı’na hibe edilmesi :kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede;5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Bütçelerden yardım yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde;“Gerçek veya tüzel kişilere kanunda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. […]