2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Amortismana tabi bazı maddi duran varlıklar için amortisman ayrılmadığı, bazı maddi duran varlıklar için kayıtlı değerinden fazla amortisman ayrıldığı, muhasebe hesaplarında kayıtlı olmayan varlıklar için Birikmiş Amortisman Hesabının kullanıldığı ve duran varlıklar amortisman defteri tutulmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 25-Maddi Duran Varlıklar hesap grubuna ilişkin 187’nci maddesinin (ç) bendinde, bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılacağı, bu Yönetmelik kapsamındaki kamu idarelerince muhasebe sistemine dahil edilen maddi duran varlıklardan hangilerinin amortismana tabi tutulacağı ve bunlara ilişkin uygulanacak amortisman süre, yöntem ve oranları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usullerin uygulanacağı belirtilmiş; “Tutulacak Diğer Defterler” başlıklı 18’inci bölümünün 491’inci maddesinde ise Duran Varlıklar Amortisman Defteri mahalli idareler tarafından tutulacak defterler arasında sayılmıştır.

Maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi için kullanılan 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı da aynı Yönetmelik’in 202’nci ve 203’üncü maddelerinde açıklanmıştır.

Amortisman ve tükenme payı ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre, yöntem ve oranlarının neler olacağı ise 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Amortisman ve Tükenme Payları” başlıklı 47 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile belirlenmiş olup Tebliğin 9’uncu maddesinde de amortismana tabi her bir varlığın Tebliğ eklerinde (Ek-2) yer alan Duran Varlıklar Amortisman Defterine kaydedileceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki tablolarda gösterildiği üzere, amortisman ayrılmayan duran varlıklar olduğu; muhasebe kayıtlarında olmayan varlıklar için amortisman ayrıldığı; muhasebede kayıtlı değerlerinden fazla amortisman ayırılan varlıkların bulunduğu; “Duran Varlıklar Amortisman Defteri” tutulmadığı, dolayısıyla duran varlıkların amortisman hesaplamalarında edinim tarihlerinin göz ardı edildiği ve herhangi bir sebeple kayıtlardan çıkan duran varlıklara ilişkin ne kadar amortisman ayrıldığının takibinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 2:Amortisman Ayrılmayan Duran Varlıklar

Maddi Duran Varlık Hesap Kodu

Hesap Adı

Kayıtlı Değer (TL)

Ayrılması Gereken Birikmiş Amortisman Hesap Kodu

251.xx.99.00

Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

626.639,00

257.01.99.00

253.02.01..

Tarım ve Ormancılık Makineleri

498.126,30

257.03.02.01

Amortisman Ayrılmayan Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri

1.124.765,30

 

Tablo 3: Birikmiş Amortismanlar Hesabındaki Fazla Kayıtlar

Maddi Duran Varlık Hesap Kodu

Hesap Adı

Kayıtlı

Değer (TL)

Birikmiş Amortisman Hesap Kodu

Ayrılan Amortisman (TL)

Fark (TL)

251.xx.99.99

TANIMSIZ

0,00

257.01.99.99

258.743,54

258.743,54

252.xx.xx.04.07

Kütüphaneler

0,00

257.02.04.07

6.615,75

6.615,75

253.02.01..

Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri

0,00

257.03.02.01

293.441,42

293.441,42

251.xx.18.00

Şamandıra, Dolfen ve Platformlar

379,30

257.01.18.00

772,90

393,60

252.xx.xx.10.99

Diğer

938,88

257.02.10.99

44.649,11

43.710,23

254.01.03..

Yük Taşıma Araçları

1.093.526,66

257.04.01.03

1.324.110,08

230.583,42

254.01.05..

Özel Amaçlı Taşıtlar

580.325,52

257.04.01.05

657.130,26

76.804,74

255.01.02..

Temsil ve Tören Demirbaşları

65.168,28

257.05.01.02

70.301,04

5.132,76

255.03.04..

Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları

2.168,05

257.05.03.04

2.721,16

553,11

257-Birikmiş Amortismanlar Hesabında Yer Alan Fazla Kayıt Tutarı

915.978,57

Buna göre 2021 yılı Bilançosunda;

– Amortismana tabi 1.124.765,30-TL değerindeki varlıklar için amortisman ayrılmaması nedeniyle ayrılması gereken tutarları kadar 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının eksik, ilgili maddi duran varlıkların net değerlerinin fazla,

– Maddi duran varlıkların kayıtlı değerinden fazla amortisman ayrılması ve muhasebe hesaplarında kayıtlı olmayan varlıklar için amortisman ayrılması nedeniyle 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının 915.978,57-TL fazla gösterilmesine neden olunmuştur.

Bu itibarla duran varlıklara ilişkin olarak ilgili mevzuatları doğrultusunda envanter çalışmalarının yapılması, amortismana tabi olan varlıklar için amortisman tebliğlerine uygun olarak amortisman ayrılması ve amortisman defterinin tutulması gerekmektedir.