2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından ödeme emrine bağlanan tüm ödemelerin niteliğine bakılmaksızın bütçe emanetine alındığı tespit edilmiştir.

320 Bütçe Emanetleri Hesabının işleyişi, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 248’inci maddesinde düzenlenmiş ve bu hesabın mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarlar için izleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu hesaba ilişkin işlemler ve hesabın işleyişi ise mezkûr Yönetmeliğin 249’uncu ve 250’nci maddelerinde düzenlenmiştir.

Adı geçen Yönetmelik hükümlerine göre, herhangi bir tutarın bütçe emanetine alınabilmesi için; hizmetin yapılmış veya malın teslim edilmiş bulunması, 5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen Yönetmelik hükümlerine göre bütün tahakkuk belgelerinin harcama yetkilisine imzalattırılmış ödeme emri belgesi ekinde ödeme yapılmak üzere muhasebe birimine gönderilmiş olması gerekmektedir. Yönetmelik’te gerek mali yıl içerisinde, gerekse mali yılsonunda nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarların bütçeleştirilerek bu hesaba alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca herhangi bir tutarın bütçeye gider yazılmak suretiyle dairesi mutemedine ödendiği halde, mutemedin hak sahibine ödeme yapamaması nedeniyle en geç bir ay içerisinde muhasebe birimlerine geri verilmesi gereken paraların da ilgilisine ödenmek üzere bu hesaba kaydedilmesi gerekmektedir.

Belediyenin ödeme emirlerinin incelenmesi neticesinde; her ödemenin nakit yetersizliği ya da farklı bir sebep bulunmadığı halde peşin olarak ödense dahi önce 320 Bütçe Emanetleri Hesabına alındığı sonrasında muhasebe işlem fişi aracılığı ile bütçe emanetleri hesabından ilgili hesaplara aktarıldığı tespit edilmiştir.

Düzenlenen tüm ödeme emri belgelerinde 320 Bütçe Emanetleri Hesabının kullanılması, niteliği gereği emanete alınması gereken ödemelerin takibinin zorlaşmasına, Belediyenin yevmiye sayısının olması gerekenden fazla görünmesine, Belediyede kırtasiyeciliğin artmasına yol açmaktadır.

Belediye söz konusu uygulamaya 2022 yılı içerisinde son verildiğini ifade etmişse de bu düzeltmenin 2021 yılı mali tablolarına etkisi olmamıştır.

Açıklanan nedenler doğrultusunda, 320 Bütçe Emanetleri Hesabının yalnızca mevzuatta belirtilen amaçlarla kullanılması gerekmektedir.