2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şirketin 7.000,00 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekirken, belirtilen tutarın üzerinde ödemelerin finansal sistem kullanılmadan doğrudan personele verilen avanslarla gerçekleştirildiği görülmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Maliye ve Hazine Bakanlığı mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğunu getirmektedir. Bu zorunluluğun kapsamı ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlık tarafından belirlenmiştir.

24.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 459 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile teşvik kapsamında olanlar belirlenmiştir. Tebliğe göre, Vergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarların tevsik zorunluluğu kapsamında oldukları belirtilmiştir. PORTAŞ A.Ş. birinci sınıf tüccar sınıfında olduğundan tebliğin kapsamı içinde yer almaktadır.

459 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ayrıca 31.12.2015 tarihinde kadar 8.000,00 TL olarak uygulanan tahsilat ve ödemelerinin tevsik sınırı 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ile 7.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

459 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nin 4.2 bölümünde tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan tahsilat ve ödemeler tek başlıkta toplanmıştır. Buna göre; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin, Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin, Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin, Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin ve son olarak 5018 sayılı Kanun’da yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000,00 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemeleri aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. Şirket tarafından Tebliğ’de belirtilen tutarların üzerinde ve istisna kapsamında sayılan işlemler haricinde ödemelerin finansal sistem kullanılmadan doğrudan personele verilen avanslarla gerçekleştirildiği görülmektedir.

Şirket yetkilileri, çeşitli zaruri nedenlerden ve şirket işlerindeki aciliyetten dolayı belirli sayıdaki ödemenin personele verilen avanslarla yapıldığını, bundan sonraki işlemlerde ilgili yönetmelikte belirtilen şartlar dışında 7.000,00 TL’nin üzerindeki tahsilat ve ödemelerin finansal sistem kullanılmadan yapılmayacağını belirtmektedir.