2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Kurumun, maddi duran varlıkları arasında önemli yer tutan yeraltı ve yerüstü düzenleri ile binalar için amortisman ayırmadığı tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı’nın niteliğini belirleyen 202’inci maddesinde, 257 nolu hesabın, maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmelik’in hesabın işleyişini düzenleyen 203’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise maddi duran varlıklar hesapları için ayrılan amortisman tutarlarının yıl sonunda 257 hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin “Amortisman ve tükenme payına tabi duran varlıklar” başlıklı 3’üncü maddesinde; 251 Yer Alan Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve 252 Binalar Hesabında yer alan varlıkların amortismana tabi olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Belediye’ye ait bu tarz maddi duran varlıklar için yıl sonunda amortisman ayrılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Belediyenin envanterinde bulunan 252 Binalar Hesabında ve 251 Yer Alan Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında yer alan varlıklar için amortisman ayrılmadığı dolayısıyla Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin hesap planında belirtilen 257.01 ve 257.02 Birikmiş Amortismanlar Hesabına kayıt yapılmadığı görülmüştür.

2021 yılı mali tablolarında; 251 nolu hesapta 319.376.370,91 TL değerinde yeraltı ve yerüstü düzenleri ve 252 nolu hesapta 353.611.511,39 TL değerinde bina olmasına rağmen 257.01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve 257.02 Binalar Amortismanı hesabı alt kodunda herhangi bir tutar yer almamakta, mali tablolar hatalı bilgi vermektedir.

Kamu İdaresi tarafından; bulgu konusuna iştirak edildiği, sistemdeki yazılımsal eksikliklerin giderilmesi konusunda Bilgi İşlem ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün koordinatörlüğünde işlemlerin yapıldığı bundan sonraki iş ve işlemlerde hesapların düzenli takibinin sağlanacağı ifade edilmiştir.