2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şirket tarafından 2015 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinden bir adet taşınmaz satın alındığı, bu taşınmaza ilişkin ileride kesinleşecek proje ortak gideri için 1.783.000,00 TL tutarında teminat mektubu verildiği, daha sonra söz konusu taşınmazın %21,35’lük kısmının BELKA AŞ’ye devredilmesine rağmen, devredilen kısma ilişkin teminat mektubunun geri alınmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin 04.12.2015 tarih ve 711 sayılı Yönetim Kurulu Karında;

1) Yönetim Kurulunun 13.11.2015 tarih ve 706 sayılı kararına istinaden Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 05.11.2015 tarihinde ihalesi yapılan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi 29255/3, 29266/1, 29356/2(eski 29271/2), 29272/1, 29410/1 nolu parseller için Ortak Girişim olarak teklif verilmiş olup 6 adet taşınmazın toptan mülkiyet satış işi 544.500.000,00 TL bedel ile Ortak Girişim uhdesinde kaldığı ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin ödenmesi gerektiği 20.11.2015 tarih ve 6565 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın yazısından anlaşılmıştır.

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi 29356 ada 2 parselde (eski 29271/2); %60 oranında hissemiz (ABB PORTAŞ AŞ %60, BELKA AŞ %39, H… Ç… %1) bulunmakta olup 29356 ada 2 parsel de ihale bedeli olan 103.523.902,50 TL’nin hissemize düşen 62.114.341,50 TL’nin ödenmesine Yönetim Kurulunun 24.11.2015 tarih ve 710 sayısı ile karar verilmiştir.

Ancak, Yönetim Kurulunun 16.04.2015 tarih ve 689 sayılı Ankara Golfkent Projesinde T…….A.Ş ile yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği Yüklenicinin taksitlerini

zamanında ödememesi nedeniyle; Şirketimize ait %60 hissenin %21,3573 ünü ihale bedeli üzerinden (7.394,9651 m2 x2.989,86 TL/m2 = 22.109.910,43 TL bedelli) diğer hissedarımız Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BELKA AŞ ye devredilmesine, ……………

denilmektedir.

Şirketin Yönetim Kurulu Kararı üzerinde ilgili taşınmaz hissesinin %21,35’lik kısmı 22.109.910,00 TL bedelle BELKA AŞ devredilmiştir. Yapılan devir işlemiyle birlikte, Şirket tarafından yatırılan teminatın devredilen kısma karşılık gelen tutarının iade alınması gerekirken, bu işlemin gerçekleştirilmediği mülkiyeti kendisinde olmayan kısma ilişkin Şirket teminatının bulunduğu görülmektedir.

Şirket yetkilileri, 2015 yılında yapılan işlemin düzeltilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesine yazı yazılarak Şirket payına karşılık gelen teminatın tutulmasını, geri kalan kısmın Şirkete iade edilmesinin istendiğini, ilgili yazı üzerine Belediye tarafından gönderilen yazıda Dikmen Vadisi Son Etap KDGPA dahilindeki bütün parsellerin emsale esas toplam inşaat alanlarına oranı üzerinden 2022 yılı için belirlenen rekreasyon katılım bedeli metrekare birim fiyatı ile (350,43 TL – KDV dahil) 29356 ada 2 parsele ait toplam inşaat alanı (113.355 m2) oranına karşılık gelen 39.722.992,65-TL rekreasyon katılım bedeli hesaplandığını, bu kapsamda güncel olarak hesaplanan 39.722.992,65-TL rekreasyon katılım bedelinin Şirket payına düşen miktarının 15.350.036,90-TL olduğunu belirtmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden gelen son hesaplama doğrultusunda, eski teminat mebutunun alınarak, yerine Şirket payına düşen kısım için yeni teminat mektubu verilmesi yönünde işlem tesis edileceği ifade edilmektedir.