2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye ile Antalyaspor Kulübü Derneği arasında ortak hedeflerin geliştirilmesi ve spor kültürü oluşturulması amacıyla ortak hizmet projesi kapsamında 25.02.2021 tarihli 2 yıllık bir protokol imzalandığı görülmüş ancak Belediye tarafından projenin finansmanı için Antalyaspor Kulübü Derneğine 3.000.000,00 TL’lik nakdin henüz Dernek tarafından hiç bir faaliyet gerçekleştirilmeden, protokolün imzalandığı gün Antalyaspor Kulübüne aktarıldığı tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75’inci maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Kamu yararına çalışan dernekler ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği ayrıca diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerektiği ifade edilmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Bütçelerden Yardım Yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinin birinci fıkrasında kamu kurumlarınca gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamayacağı, yardımda bulunulamayacağı veya menfaat sağlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı fıkranın ikinci cümlesinde, genel yönetim kapsamında yer alan kurumların bütçelerinde öngörülmesi kaydı ile yukarıda yer alan hususa bir istisna getirilmiş ise de 6360 sayılı Kanun ile Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine eklenen ek fıkra ile belediyeler bu kapsamdan dahi çıkarılmış ve dernek ve vakıflara yardım yapmasının, menfaat sağlamasının tamamen önüne geçilmiştir.

Yukarıda belirtilen 75’inci madde kapsamında, bir projeden bahsedilebilmesi için Kurumun görev ve sorumluluk alanına giren konularda ortak hizmet projesinin olması gerekmektedir. Ortak hizmet projeleri, isminden de anlaşılacağı üzere ortak olarak gerçekleştirilecek bir hizmet projesinin varlığını gerektirmektedir. Bu durumda ortak hizmet gerçekleştirmeye karar veren ve bu hususta protokol imzalayan tarafların her birinin söz konusu ortak hizmet projesi kapsamında yapacakları hizmetleri maddi veya gayri maddi olarak belirlemeleri ve protokolde yer almasını sağlamaları gerekmektedir. Aksi durumda ortak yürütülen bir hizmetten veya projeden bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Yapılan incelemelerde; imzalanan protokolün 5’inci maddesinde Derneğin yükümlülükleri detaylı olarak sayılmış ve Dernek tarafından verilecek bu hizmetlerin 2 yıllık bir dönemi kapsayacağı belirtilmiştir. Oysa pandemi nedeniyle yapılması öngörülen projelerin birçoğu ya hiç yapılamamış ya da çok sınırlı kalmıştır.

Örneğin protokolün 5’inci maddesinin (d) fıkrasında; Antalya Büyükşehir Belediyesinin okullar ligi düzenleyeceği, Derneğin ise tesislerinde bulunan sahaları bu amaçla kullandıracağı yazılmışsa da okullar ligi, pandemi nedeniyle hiç yapılamamıştır. Benzer şekilde protokolün (e) fıkrasında Derneğin, sevgi evlerinde kalan çocuklar, yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar, yeşil kartlı ailelerin çocukları ile şehit ve gazi çocuklarının Derneğin spor okullarından bedelsiz yararlanacağı, Derneğin bu çocukların sosyal gelişimi için yetenek taramaları yapacağı ve Antalyaspor bünyesinde lisanslı hale getirmek için gerekli yönlendirmeleri yapacağı belirtilmiş olsa da bu faaliyetlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

Yukarıda örnekleri verilen ve buna benzer daha birçok faaliyetin ortak proje kapsamında hâlihazırda yapılamamasına ve daha ne kadar yapılamayacağı belli değilken, 2 yıllık bir protokol ile Belediye tarafından Dernekten hiçbir hizmet almadan protokolün imzalandığı gün Dernek hesabına 3.000.000,00 TL transfer yapılması ortak proje mantığına ve mevzuata aykırıdır.

Yukarıda yer alan denetim tespitine binaen, İdare pandemi dolayısıyla yapılması öngörülen projelerin birçoğunun yapılmadığını veya sınırlı yapıldığını dolayısıyla ek protokolle sürenin 1 yıl daha uzatıldığını ifade etmiştir.

Netice olarak bulgu konusu husus ortak hizmet projesi yapılamayacağı değil, proje kapsamında yapılması öngörülen ancak henüz hiçbir faaliyet yapılmadan Dernek hesabına protokolün imzalandığı gün transfer yapılmasıdır.

İlgili Sorular:

– Belediyeler spor kulüplerine ortak hizmet projesi kapsamında nakdi yardımda bulunabilir mi?

Belediyeler 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi kapsamında ortak hizmet projesi düzenleyerek, bu kapsamda spor kulüplerine nakdi yardımda bulunamaz.