2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında ilgilisine iade edilmeyen ve 10 yıllık zamanaşımına uğramış olan teminatların bulunduğu ve bu teminatların sürenin bitiminde, bütçeye gelir kaydedilmek üzere gelir hesaplarına aktarılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 330 Alınan depozito ve teminatlar hesabına ilişkin 257’nci maddesinde; bu hesabın mevzuatları gereği belirli olmayan bir vade ile vadesiz ve/veya bir yıldan kısa vade ile nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılacağı, vadesi belli olmayan depozito ve teminatların da bu hesaba kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmelik’in “Hesaba ilişkin işlemler” başlıklı 258’inci maddesinde ise

“a) İhale teminatları

1) İhalelere katılan isteklilerden mevzuatları gereği nakden alınan geçici teminatlar ile üzerinde ihale kalan isteklilerden nakden alınan veya hakedişlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilen kesin teminat ve ek kesin teminatlar bu bölüme kaydedilir. Bu hesapta yer alan tutarlardan, mevzuatı uyarınca ödenmemiş sigorta primleri ve gecikme zamları karşılığı olarak, ilgili sosyal güvenlik kurumunun bildirmesi üzerine yüklenicilere geri verilmeyerek tutulanlar, kurumun ilgili şube veya bürosunun hesabına gönderilir.

2) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesine göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle ilgilisine iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde, bütçeye gelir kaydedilmek üzere gelir hesaplarına aktarılır. Bu işlemlere ilişkin düzenlenecek yazı aynı süre içerisinde ilgili muhasebe birimine gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin devamında isteklilerden alınan geçici teminatların ihale başkası üzerinde kaldığı takdirde; en avantajlı ikinci teklifi veren istekli için sözleşmenin yapıldığı tarihi, diğer istekliler için ihale kararının verildiği tarihi, komisyonca ihaleden vazgeçildiği takdirde; bu husustaki karar tarihini, geçici teminatını yatıran istekli ihaleye girmekten vazgeçtiği takdirde; bu isteğini bildirdiği veya en geç ihalenin başkası üzerinde kaldığı tarihi izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, istekli veya yüklenicilerden alınan kesin teminatların ise taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirilmesi nedeniyle teminatın geri verilmesi gerektiği tarihi, idarece, yüklenici veya alt yüklenici kusurlu görülerek sözleşme bozulduğu ve teminatını geri almak için yüklenici veya alt yüklenici tarafından mahkemeden karar alındığı takdirde; hüküm tarihini izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu belirtilmiştir.

Yapılan incelemelerde 330 no’lu Hesaba kayıtlı ve süresi içinde ilgilisine iade edilemeyen 77.392,71 TL tutarında geçici teminat ve 48.818,44 TL tutarında kesin teminatın bütçeye gelir kaydedilmek üzere gelir hesaplarına aktarılmadığı, bu tutarların 10 yıllık zamanaşımına uğradığı tespit edilmiştir.

330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında kayıtlı olan teminatlara ilişkin zamanaşımı sürelerinin takibinin yapılması ve süresi içerinde ilgilisine iade edilmeyen teminatların mevzuatta öngörüldüğü şekilde bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

İdare söz konusu hatalı muhasebe kaydını 09.05.2022 tarih ve 1651/1 nolu muhsabe işlem fişi ile düzeltmiştir. Fakat düzeltme 2022 yılı içerisinde gerçekleştiğinden düzeltmenin 2021 yılı mali tablosuna etkisi bulunmamaktadır.