onecikan-yargitay

 

BLOG DOKÜMAN

 

… sözleşmenin yapılabilmesi gereken damga vergisi ve karar pulu tutarının belediye veznesine yatırdığını ve süresinde de bu paranın müvekkili tarafından davalı vergi dairesine yatırıldığını ancak ihaleye itiraz üzerine kamu ihale kurumu tarafından ihalenin iptal edildiğini ve bunun üzerine davalı şirket tarafından müvekkili aleyhine damga vergisi ve karar pulu bedellerinin iadesi için dava açtığını ve yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verildiğini ve müvekkilinin de bu bedeli dava dışı şirkete ödediğini, ödenen bedelden davalının sorumlu olduğunu ileri sürerek, karar gereğince 7.319,62 TL vekalet ücreti ve yargılama gideri ile 52.325,79 TL damga vergisi ve karar pulu olmak üzere toplam 59.645,41 TL’nin ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

ihalenin iptali sonucu yüklenici şirket tarafından mahkeme kararı ile davacıdan alınan damga vergisi ve karar pulunun davacıya iadesinin gerektiği, davacının ödediği vekalet ücreti ile mahkeme masraflarını ihalenin iptalinde kusuru bulunmayan davalıdan talep edemeyeceği, 1. hakediş bedeline isabet eden damga vergisi ve karar puluna isabet eden bedelin mahsubundan sonra kalan bedelin iadesine ilişkin talebinde davacının haklı olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi         2019/1236 E.  ,  2020/2588 K.

 

Malimevzuat.com.tr