2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Aşağıda ayrıntıları verilen alımlarda, yükleniciler tarafından mal teslimlerinin ve yapım işlerinin sözleşmelere ve teknik şartnamelere uygun yerine getirilmemesine rağmen Belediye tarafından kabul işlemlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

a) 2021/99251 İhale Kayıt Numaralı ve 368.394,31 TL Sözleşme tutarlı Alanya Belediyesinde Kullanılmak Üzere Kırtasiye Malzemeleri Alımı işinin Teknik Şartnamesinin 3’üncü maddesinde, ürünlerin ISO 9001 ve ISO 14001 kalite güvence standartlarına sahip olması gerektiği belirtilmiştir.

Yapılan fiziki incelemeler sonucunda, söz konusu ihale ile alımı gerçekleşen 71 kalem üründen 54 kaleminin bu şartları taşımadığı görülmüştür.

b) 2021/319608 İhale Kayıt Numaralı ve 7.858.070,00 TL Sözleşme tutarlı Alanya Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yollarda Sathi Kaplama Yapılması işinin Teknik Şartnamesinin 5’inci maddesinde, söz konusu yapım işinde kullanılacak olan bitüm ile bitümlü astarın TÜPRAŞ’tan temin edileceği belirtilmiştir. Ayrıca temin edilen ürünlerin TÜPRAŞ’tan alındığını belgeleyen kantar fişi ve sipariş fişinin (her tanker gelişinde) Belediyeye ibraz edilmesinin zorunlu olduğu, bu şartları taşımayan ürünlerin teslim alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda, yüklenici tarafından söz konusu malzemelerin TÜPRAŞ’tan alındığı belgelenmemesine rağmen Belediye tarafından işin kabulünün yapıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde ihale dokümanı, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler olarak tanımlanmıştır.

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8’inci maddelerinde ihale dokümanının sözleşmelerin ayrılmaz parçası olduğu ve idare ile yükleniciyi bağladığı belirtilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, bulgu konusu tespitlerin düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, yükleniciler tarafından sözleşmelere ve teknik şartnamelere uygun olarak yerine getirilmeyen işlerin kabul işlemlerinin yapılmamasının ve duruma göre gerekli işlemlerin tesis edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.