2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından ihale edilen yapım ve hizmet işlerinde alt yüklenicilere, mevzuatta belirlenen sınırın üzerinde iş yaptırılmıştır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları” başlıklı 20’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında farklı oranlar belirlenmesi durumu hariç, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin %30’unu; alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli ise sözleşme bedelinin %50’sini geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan söz konusu maddenin 11’nci fıkrasında Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki BII/BIII grubu işlerde, alt yükleniciye yaptırılacak işin imalat grubu olarak ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında olması gerekeceği ayrıca, BII/BIII grubu işlerde, sözleşmeye konu işin bütününün karakteristiğini yansıtan kısımları da, bir bütün halinde alt yükleniciye yaptırılamayacağı ifade edilmiştir.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde alt yüklenicinin, idarenin onayıyla sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını yüklenici adına ve ona bağlı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiği belirtilmiştir. Söz konusu Şartname’nin 18’inci maddesinde alt yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olduğu işlerde, işin nevi itibariyle idarece izin verilen kısımlarını yapacak alt yüklenicilerin isimleri ve yapacakları iş bölümlerini, işin bütününü, hiçbir suretle alt yükleniciye yaptırmamak kaydıyla, idarenin onayına sunacağı hüküm altına alınmıştır.

Belediyenin 2021/227728 sayılı ihale kayıt numaralı “Bina Yapım İşi” sözleşmesinin “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde işin %77,40’ının alt yüklenici tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Öte yandan 2020/38594 sayılı ihale kayıt numaralı “Park Bahçeler ve Yeşil Alanların Bakımı, Onarımı İşlerinde İhtiyaç Duyulan Araçların Şoförsüz Kiralanması” hizmet işinde ihale 4.118.400,00 TL bedel ile bir firmaya ihale edilmiş ve ihaleyi alan firma ile bir başka firma arasında yapılan alt yüklenici sözleşmesi ile işin tamamı 3.684.600,00 TL bedel ile devredilmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde alt yüklenici çalıştırılması ancak belirli şartlar altında, belediyenin izni doğrultusunda mümkündür. Alt yüklenici çalıştırılması konusunda belediyenin mevzuatta belirlenen hükümlere uymaması saydamlık, rekabet, eşit muamele gibi temel ihale ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.