2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin mülkiyetinde yer alan taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanmasına yönelik ihalelerinde, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin yasaklılık sorgulamalarının yapılmadığı tespit edilmiştir.

2886 sayılı Kanun’un “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 6’ncı maddesinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların ihaleye katılamayacakları belirtilmiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından geliştirilen sistem ve sorgulama yöntemleri ile elektronik olarak yasaklılık sorgulaması yapılma imkânı uzunca bir süredir mevcuttur. Buna rağmen İdare tarafından yapılan kiralama işlemlerinde istekliler ve yüklenici için yasaklılık sorgulamasının yapılmadığı görülmüştür. Bu eksik uygulama nedeni ile kamu ihalelerine katılması yasaklı olan kişi veya firmaların İdare tarafından gerçekleştirilen 2886 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere katılmasının ve hatta ihaleyi kazanmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Bu nedenle 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde olduğu gibi 2886 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde de isteklilerin yasaklılık sorgulaması yapılmalı, 2886

sayılı Kanun’da yer alan ve yasaklı kişi ve firmaların kamu ihalelerinden uzaklaştırılmasını öngören hükümler tam olarak gerçekleştirilmelidir.

Kamu İdaresi tarafından bulgumuza verilen cevapta, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2022 yılı itibari ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince yapılan ihalelerde EKAP üzerinden ihaleye katılan kişi ya da tüzel kişilerin yasaklı olup olmadığına dair gerekli sorgulamaların yapılmaya başlandığı belirtilmektedir.