2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

İdare ile promosyon anlaşması yapan firmanın bu promosyonlardan elde ettiği gelirlerden İdareye ait olan hasılat payını vermediği tespit edilmiştir.

İhaleyi alan firma (iş ortaklığı) ile alt yükleniciler arasında yapılan tip kira sözleşmelerinde işletmelerde satılabilecek yiyecek ve içecekler için firma ile aralarında işbirliği (sponsorluk) anlaşması yapılan ve bu anlaşmalar dahilinde bildirimde bulunulan ürünlerin satılabileceğini, promosyon anlaşması yapılan firma ürünleri listesi dışında kalan ürün ve hizmetler ile ilgili olarak alt kiracıların yapacağı anlaşmalardan da pay alacağı aksine davranışın sözleşmenin feshini gerektirdiği, diğer yandan sözleşmede proje alanında yapılacak olan görsel alanlar dahil her türlü promosyon, reklam amaçlı organizasyonlar, tüm panolar, ilanlar, baz istasyonları ve benzeri reklam amaçlı anlaşmaların sadece iş ortaklığı tarafından yapılacağı ve gelirlerinin iş ortaklığına ait olacağı da belirtilmiştir.

Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yer Alan Ticari Ünite ve Tesislerin İşletilmesine Dair Kira Sözleşmesi’nin hasılat üzerinden alınacak pay başlıklı 8’inci maddesinin birinci paragrafında kiraya verilen alanın ihaleyi kazanan firma tarafından bizzat işletilmesi halinde tesislerin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılatın %2’si oranında pay ödeneceği, işletilmek üzere alt kiracılara kiraya verilmesi halinde ise; elde edilecek yıllık toplam hasılattan (kiralama bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden) %2 payın ayrıca ödeneceği düzenlenmiştir.

Bu durumda alt kiracıların elde etmesi gereken sponsorluk gelirleri ile nakdi ve ayni diğer gelirlerin, alt kiracılarla yapılan kira sözleşmelerine konulan hükümlerle alt kiracılar yerine ihaleyi alan firma tarafından elde edildiği anlaşılmaktadır. İster firma (iş ortaklığı), ister alt kiracılar tarafından hangi ad altında olursa olsun elde edilen gelirlerin kaynağı sonuç itibariyle sahil projesidir. Bu nedenle kaynağını projeden alan hasılatlar üzerinden Büyükşehir Belediyesine %2 pay verilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer alan denetim tespitine binaen, İdare, kira sözleşmesi ve eki kira şartnamesi hükümleri içerisinde firmanın promosyonlardan elde ettiği gelirin %2’sinin Belediyeye ayrıca pay olarak verilmesine yönelik hüküm bulunmadığı belirtilmiş olmakla birlikte, yerinde yapılan incelemelerde iş ortaklığının kafe, restoran ve büfelerde satılacak yiyecek ve içecekler için promosyon geliri elde ettiği anlaşılmış olup, bu gelir üzerinden %2 hasılat payı ödemesi sözleşme hükmünün bir gereğidir.