2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye mali kaynaklarının, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerinde belirtildiği şekilde nemalandırılmadığı görülmüştür.

08.03.2019 tarihli ve 30708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde; belediyelerin Yönetmelik hükümlerine tabi olduğu,

“Uygulama ve kullanılacak araçlar” başlıklı 5’inci maddesinde; genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerinin, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TL cinsi vadesiz ve/veya vadeli mevduat ile özel cari hesap ve/veya katılma hesabı araçlarıyla kamu sermayeli bankalarda değerlendirmekle yükümlü oldukları,

“Kaynakların değerlendirilmesi ve nemalandırma” başlıklı 6’ncı maddesinde; kurumların mevduat, ters repo ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat ve ters repo faiz oranı ile katılma hesabı beklenen/tahmini getiri oranının, Yönetmelik ekinde yer alan ve ilgili vadelere karşılık gelen oranlardan daha yüksek olamayacağı,

“Sorumluluk” başlıklı 9’uncu maddesinde; Yönetmelik kapsamında yer alan kurum yetkilileri ve muhasebe yetkililerinin, Yönetmelik hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup, bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık sebebi ile ortaya çıkabilecek zararlardan şahsen ve müteselsilen sorumlu oldukları,

“Diğer hususlar” başlıklı 12’nci maddesinde; kurumların, bankalarla yapacakları protokollerde bu Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlemeler yapmakla yükümlü oldukları belirtilmektedir.

Yapılan incelemelerde, Belediyenin banka hesaplarında bulunan ihtiyaç fazlası nakitlerinin Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gecelik, haftalık veya aylık vadeli hesaplarda nemalandırılmadığı, kamu bankalarında açılan vadesiz mevduat hesaplarında tutulmakta olduğu tespit edilmiştir.

Vadesiz hesaplardaki mevduatların Yönetmelik ekinde yer alan gecelik, haftalık veya aylık vadeli hesaplarda değerlendirilmemesi gelir kaybına neden olmaktadır.

Sonuç olarak, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği’ne göre bu hususta yükümlü olan kurum yetkilileri ve muhasebe yetkililerince Belediyenin mali kaynaklarının Yönetmelik”te belirtilen usullerle, ekinde yer alan ilgili vadelere karşılık gelen oranlardan kamu sermayeli bankalarda değerlendirilmesi gerekmektedir.