2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtları ile Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda, 35 adet taşıtın Belediye envanterinde olmasına karşın İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil kayıtlarında yer almadığı, 38 adet taşıtın ise trafik tescil kayıtlarında olmasına karşın Belediye envanterinde mevcut olmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu hüküm altına alınmışt ır.

Aynı Kanun’un “Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk”başlıklı 48’inci maddesinde ise;

“ (…) Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur.

hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede; Belediyenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtları ile Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil kayıtları karşılaştırıldığında, 35 adet aracın Belediyenin envanterinde bulunmasına karşın İlçe Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında bulunmadığı, 38 adet aracın ise İlçe Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında bulunmasına karşın Belediyenin envanterinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

6360 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi ile Balıkesir İlinde Büyükşehir Belediyesi kurulmuş ve Ayvalık Belediyesi sınırları ilçe mülki sınırları olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir ilçe belediyesi statüsüne geçmiştir. Kanun’un Geçici 1’inci maddesinde bu Kanun’daki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulacağı, büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesi ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediye, köylerin sahip olduğu her türlü taşınır, taşınmaz malları ve personelinin komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılacağı belirtilmiştir.

Aşağıdaki tabloda ayrintilari gösterildiği üzere Belediyenin envanterinde bulunan ancak Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil kayıtlarında bulunmayan söz konusu 35 adet taşıttan, 28 adedinin 6360 sayılı Kanun ile kapatılan belediyelerden Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı ile Ayvalık Belediyesine paylaştırılan taşıtlar olduğu, 4 adedinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına tescilli olduğu, 3 adedinin ise Ayvalık Belediyesi Tanzim Satış Mağazası adına tescilli olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 35 adet taşıtın trafik tescil kayıtlarının Belediye üzerinde görünmemesi ileride önemli hukuki sorunlara yol açabilecektir.

Tablo 15: Envanterinde Bulunmasına Rağmen Belediye Adına Trafik Tescili Yapılmayan Taşıtlar

 

Plaka

Tescilli Bulunduğu Belediye

   

Plaka

Tescilli Bulunduğu Belediye

1

10 BBY 80

Altınova Belediyesi

 

19

10 YY 388

Küçükköy Belediyesi

2

10 YP 008

Küçükköy Belediyesi

 

20

10 BCB 67

Küçükköy Belediyesi

3

10 YF 229

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

 

21

10 YN 545

Altınova Belediyesi

4

10 YD 228

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

 

22

10 YD 242

Altınova Belediyesi

5

10 YN 111

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

 

23

10 BBL 09

Küçükköy Belediyesi

6

10 YC 422

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

 

24

10 BBZ 62

Altınova Belediyesi

7

10 YN 931

Küçükköy Belediyesi

 

25

10 YA 463

Çamoba Köyü Muhtarlığı

8

10 BDE 90

Altınova Belediyesi

 

26

10 KF 687

Bağyüzü Köyü Muhtarlığı

9

10 YN 928

Küçükköy Belediyesi

 

27

10 BDN 98

Ayvalık Belediyesi Tanzim Satış

Mağazası

10

10 YP 224

Küçükköy Belediyesi

 

28

10 YF 031

Akçapınar Köyü Muhtarlığı

11

10 YP 588

Küçükköy Belediyesi

 

29

10 YL 751

Mutluköy Köyü Muhtarlığı

12

10 YP 191

Küçükköy Belediyesi

 

30

10 YP 988

Küçükköy Belediyesi

13

10 YV 972

Küçükköy Belediyesi

 

31

10 YN 169

Altınova Belediyesi

14

10 YN 283

Murateli Köyü Muhtarlığı

 

32

10 BAK 81

Küçükköy Belediyesi

15

10 BCD 30

Küçükköy Belediyesi

 

33

10 ADJ 629

Ayvalık Belediyesi Tanzim Satış

Mağazası

16

10 YH 697

Altınova Belediyesi

 

34

10 BDJ 77

Ayvalık Belediyesi Tanzim Satış

Mağazası

17

10 YY 027

Altınova Belediyesi

 

35

10 YY 028

Altınova Belediyesi

18

10 YY 028

Altınova Belediyesi

       

Diğer yandan, aşağıdaki tabloda ayrıntıları gösterildiği üzere 38 adet aracın belediye envanter kayıtlarında bulunmamasına rağmen İlçe Emniyet kayıtlarında bulunduğu görülmüştür. Söz konusu 38 adet araçtan 11 adedinin belediye hizmetlerinde fiilen faal bir biçimde kullanılmakta olduğu, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı ile 6 adedinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, 1 adedinin BASKİ’ye devredildiği, 13 adedinin hurda vaziyette bulunduğu ve 7 adedinin ise yangında hasar gördüğü tespit edilmiştir.

Tablo 16: Belediye Envanter Kayıtlarında Bulunmamasına Rağmen Belediye Adına Tescili Devam Eden Taşıtlar

 

Plaka

Durumu

   

Plaka

Durumu

1

10ABS086

Faal

 

20

10YA700

Hurda Vaziyette

2

10ACM088

Faal

 

21

10YA764

Yangında Hasar Gördü

3

10ADY569

Faal

 

22

10YD106

Yangında Hasar Gördü

4

10ADY577

Faal

 

23

10YD364

Hurda Vaziyette

5

10ADY583

Faal

 

24

10YD432

Yangında Hasar Gördü

6

10ADZ709

Faal

25

10YE773

Hurda Vaziyette

7

10AEM770

Faal

26

10YE909

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde

8

10AER473

Faal

27

10YF330

Hurda Vaziyette

9

10AFL105

Faal

28

10YF965

Yangında Hasar Gördü

10

10AN787

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde

29

10YK537

Yangında Hasar Gördü

11

10AN822

Hurda Vaziyette

30

10YR119

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde

12

10BAR97

Faal

31

10YR129

Hurda Vaziyette

13

10BBK70

Hurda Vaziyette

32

10YR287

Hurda Vaziyette

14

10BCB27

Yangında Hasar Gördü

33

10YR613

BASKİ’de

15

10BCJ07

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde

34

10YU577

Faal

16

10BDE49

Yangında Hasar Gördü

35

10YV936

Hurda Vaziyette

17

10FS134

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde

36

10YY720

Hurda Vaziyette

18

10KA596

Hurda Vaziyette

37

10YY968

Hurda Vaziyette

19

10RD823

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde

38

10YZ714

Hurda Vaziyette

18.07.1997 Tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Araçların hurdaya çıkarılması” başlıklı 39’uncu maddesinde; ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz duruma gelen araçların; sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi üzerine, muayeneye tabi tutulmadan; ilgili vergi dairesinden alınmış motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 30’uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin ibrazı ve kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunmaması halinde, müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunda hurdaya çıkarılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak, Belediye adına tescilli bulunmayan araçlarla ilgili olarak araçların ilgili mevzuatlarına göre devir ve tescil işlemlerinin yapılması, Belediyece faal olarak kullanılan araçlara ilişkin araç envanterinin güncellenmesi, hurda vaziyette bulunan ve yangında hasar gören araçların Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince hurdaya ayrılması, Belediye adına tescilli olup fiilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ tarafından kullanılan araçların devir ve tescil işlemleri için ilgili idarelerle irtibata geçilmesi gerekmektedir.