2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Yenimahalle Belediyesi adına tescil edilmiş taşıtlar ile fiilen kullanılan taşıtlar arasında uyumsuzluk olduğu görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanun’un 48’inci maddesinde ise; kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılacağı ve bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenlerin sorumlu olacağı hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kişisel sorumluluk ve zarar” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında; Devlet memurlarının, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorunda oldukları ifade edilmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği; İdarenin sahip olduğu araçların trafik tescili yapılmalı ve taşınır kayıtları yapılmak suretiyle Kurum envanterinde takip edilmelidir. Söz konusu tescil işlemlerinin takibi ve mevcut kullanım durumlarıyla uyumlu olması muhtemel hukuki ihtilafların önlenmesini de temin edecektir.

Belediyenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Noterden alınan İdare adına tescil edilmiş taşıtların listesi ile fiilen İdarede bulunan taşıtlara ilişkin kayıtların karşılaştırılması sonucunda, 10 adet aracın hurdaya ayrılmış veya satılmış olmasına rağmen belediye adına tescilinin devam ettiği, belediye adına tescilli eski tarihli 4 adet araca ilişkin ise hurdaya ayırma v.b. herhangi bir kayda rastlanmadığı ve bu araçların durumunun bilinmediği tespit edilmiştir.

Yenimahalle Belediyesi adına tescil edilmiş taşıtlar ile fiilen kullanılan taşıtlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, belediye tarafından, söz konusu hususla ilgili birimler ile yazışma yapıldığı ve tutarsızlıkların giderileceği belirtilmiştir.

Tablo 8: Hurdaya Ayrılmış veya Satılmış Olmasına Rağmen Belediye Adına Tescili Devam Eden Taşıtlar

S.No

Plaka No

Model Yılı

Cinsi

Durumu

1

06EA433

1966

Kamyon (Açık Kasa)

Satış

2

06PK962

1977

Otomobil

Hurdaya Ayırma

3

06TT541

1979

Kamyonet (Kapalı Kasa)

Hurdaya Ayırma

4

06VK279

1981

Kamyon (Damperli)

Hurdaya Ayırma

5

06ZN619

1984

Kamyon (Çöp Aracı)

Hurdaya Ayırma

6

06F5741

1986

Kamyon (Damperli)

Satış

7

06M0554

1987

Kamyon (Tanker)

Satış

8

06MLC45

1993

Kamyon (Çöp Aracı)

Satış

9

06MLC46

1993

Kamyon (Açık Kasa)

Hurdaya Ayırma

10

06TDF43

1995

Kamyon (Çöp Aracı)

Hurdaya Ayırma

Tablo 9: Belediye Adına Tescili Devam Eden ve Hurdaya Ayırma v.b. İşlemler Yapılmayan Taşıtlar

S.No

Plaka No

Model Yılı

Cinsi

Durumu

1

06AE630

1962

Kamyonet

Bilinmiyor

2

06KC764

1962

Otomobil

Bilinmiyor

3

06NN765

1976

Kamyonet

Bilinmiyor

4

06FBM67

1992

Kamyonet(Çift Kabinli)

Bilinmiyor