2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan minibüslere asılan ilanlar ile işletmelere ait araçlarda yer alan ilan ve reklamlarla ilgili ilan ve reklam vergisi tahakkuk/tahsilatının yapılmadığı görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12’nci maddesinde, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın İlan ve Reklam Vergisine tabi olduğu, 13’üncü maddesinde İlan ve Reklam Vergisinin mükellefinin ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişiler olduğu, 15’inci maddenin ikinci sırasında motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak en az 8 ve en çok 40 TL olmak üzere belirlenen tutarda vergi alınacağı ve ilan ve reklamların süresinin 6 aydan az olursa vergi miktarının yarısının alınacağı, 6 ayı geçen sürelerin 1 yıl sayılacağı, 16’ncı maddesinde vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirileceği hüküm altına alınmıştır.

2464 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinde vergiye tabi ilan ve reklamlarda, beyan edilecek süre ve tarife belirlenmiş ve Kanun’un 98’inci maddesinde de, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usül Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. İlan ve reklam vergisi beyannamesinin süresinde verilmemesinin Vergi Usul Kanunu’nun 352/1 inci maddesi uyarınca birinci derece usulsüzlük cezası fiilini oluşturduğu, aynı Kanun’un 336’ncı maddesinin birinci fıkrasında da cezayı istilzam eden tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibarıyla en ağırının kesileceği belirtilmiştir. İlan ve reklam vergisi beyannamelerinin süreler geçtikten sonra verilmesi halinde kesilecek birinci derece usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının karşılaştırılarak miktar itibarıyla fazla olan cezanın kesilmesi gerekmektedir.

Belediye tarafından gerek toplu taşım işinde çalışan minibüslerde ve gerekse de kişilere/firmalara ait araçlarda yer alan ilan ve reklamlarla ilgili ilan ve reklam vergisi tahakkuk/tahsilatı yapılmamaktadır. Araçlarda yer alan ilan ve reklamlarla ilgili ilan reklam vergisi alınması ve beyanname vermeyenlerle ilgili vergi ziyaı cezası uygulanmalıdır. İdarenin gerekli denetimi yapmadığı anlaşılmaktadır. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamlardan sadece toplu ulaşım araçlarında olan değil gerek özel gerekse ticari araçların dışında da bulunan ilan ve reklamlardan ilan ve reklam vergisi alınmalıdır.

Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamlardan ilan ve reklam vergisinin alınması ve ilgili gerekli işlemin yapılarak süresinde beyanname ile bildirilmeyenlerle ilgili olarak 213 ve 6183 sayılı Kanun hükümlerin uygulanması ile ilgili gerekli sürecin işletilmesi gerekir.