2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”nin “Hesabın niteliği” başlıklı 110’uncu maddesinde, bu hesabın faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan alacakların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in “Hesabının işleyişi” başlıklı 112’inci maddesinin b/1 nolu alt bendinde:

“Bu hesapta kayıtlı alacaklardan nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlardan; tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gerekenler bir taraftan 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak; diğer taraftan 805- Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800- Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyenler ise 100- Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak kaydedilir.”

Denilmektedir.

Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planına göre;

140

       

KİŞİLERDEN

ALACAKLAR HESABI

140

01

     

Tahsilinde Bütçeye Gelir

Kaydedilecek Olan Alacaklar

140

01

01

   

Alacağın Aslı

140

01

02

   

Alacağın Faizi

alt detay kod

arından oluşmakta,

800

       

BÜTÇE

GELİRLERİ HESABI

800

05

     

Diğer Gelirler

800

05

01

09

01

Kişilerden Alacaklar Faizleri

800

05

09

01

06

Kişilerden Alacaklar

alt detay kodları ile karşılıklı çalışmaktadır.

Anılan Yönetmelik ve detaylı hesap planı esasları uyarınca; 140 Kişilerden Alacaklar Hesabının 140.01.01 Alacağın Aslı Hesabı800 Bütçe Gelirleri Hesabının 800.05.09.01.06 Kişilerden Alacaklar Hesabı alt detay kodu ile 140.01.02 Alacağın Faizi Hesabı 800.05.01.09.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri Hesabı ile karşılıklı kullanılması ve birbirine eşit olması gerekir.

Birbirine eşit olması gereken 140.01.01 Alacağın Aslı Hesabı ile 800.05.09.01.06 Kişilerden Alacaklar Hesabının alacağı ve 140.01.02 Alacağın Faizi Hesabı ile 800.05.01.09.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri Hesabı birbirini tutmamaktadır. Bu dört hesaptan sadece 140.01.01 Alacağın Aslı Hesabında 228.591,53 TL olduğu, diğer üç hesabın ise hiç kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Bahsi geçen hesapların mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılması, hesaplar arasındaki eşitsizliğin nedenleri ortaya çıkartılıp bu hesapların gerçek durumu yansıtacak şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.