2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Hizmet alımı yolu ile temin edilen 198 aracın 11 adedinin mevzuata aykırı olarak kiralandığı görülmüştür.

2014/6425 tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar”da:

Taşıtların Nitelikleri

MADDE 1- (1) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı Cetvelde ve son iki sırasında belirtilenler hariç olmak üzere (2) sayılı Cetvelde yer alan makamlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar, koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunanlar ve idarelerin yurt dışı teşkilatları için yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilebilir. Bunların dışında hibe dâhil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemez.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki makam ve hizmetler hariç olmak üzere, edinilecek binek veya station-wagon cinsi taşıtların silindir hacimleri 1.600 cc’yi geçemez.

(3) Yerli muhteva oranı %50’nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır.

(4) binek ve station-wagon dışındaki taşıtlar hakkında yukarıdaki sınırlamalar uygulanmaz.

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinimi

MADDE 2- (1) Hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtların menşei ve silindir hacimleri hakkında 1 inci madde hükümleri uygulanır.”

Hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümlere göre sayılan makam ve hizmetler hariç olmak kamu idaresi tarafından edinilecek binek ve station-wagon cinsi taşıtların motor hacimleri 1.600 cc’yi geçemeyeceği gibi yabancı menşeli de olamayacaktır.

Ancak uygulamada Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmış olan binek araç kiralama ihalesinde toplam 198 adet araç yer almakta olup, bu araçlardan 6 adet vw-passat, 5 adet ford-focus marka ve model olmak üzere, toplam 11 adet aracın mevzuata aykırı olarak kiralandığı görülmüştür.

Ayrıca kiralanan 6 adet Vw-Passat marka aracın Genel Sekreter Yardımcıları ile Başkan Danışmanlarına makam aracı olarak tahsis edildiği tespit edilmiştir. Oysa Taşıt Kanunu’nun 4’üncü maddesinde; emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Ancak Genel Sekreter Yardımcıları ve Başkan Danışmanları bu cetvellerde yer almamaktadır.

Yukarıda yer alan denetim tespitine binaen, İdare belediye hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülebilmesi adına belirlenen asgari kriterlerden daha üst düzey araçların yüklenici tarafından temin edildiğini, söz konusu araçlar için herhangi bir ek ücret ödenmediğini, kişisel kullanım amacıyla veya herhangi bir kişiye tahsis edilmiş araç olmadığını belirtmiştir.

Sonuç olarak, 2021 yılı tespitine yönelik değerlendirme devam etmekte olup, araç kiralamalarında yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi ugun olacaktır.