2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından gerçekleştirilen mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin kısımlara bölünerek doğrudan temin suretiyle gerçekleştirildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında, İdarelerin yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu tutulduğu ifade edilmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasında eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği kurala bağlanmış, 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulünün temel ihale usulleri olduğu belirtilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.5.1.2’nci maddesinde de, “4734 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir” ifadelerine yer verilmiştir.

Belediyenin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin yapılan incelemede, temel ihale usulleri ile yapılması gereken çok sayıda harcamanın kısımlara bölünerek doğrudan temin suretiyle gerçekleştirildiği görülmüştür. Kısımlara bölünerek doğrudan temin kapsamında aynı yükleniciden gerçekleştirilen bazı harcamalara tabloda yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen temel ilkeleri zedeleyecek uygulamalardan kaçınılmalı, ihtiyaçların temel ihale usulleri ile gerçekleştirilmesi

sağlanmalıdır.

Tablo 8: Kısımlara Bölünerek Aynı Yükleniciden Yapılan Bazı Alımlar

Yev. No

Yev. Tar.

Onay Belgesi Tar.

İşin Adı

Tutar (KDV Hariç)

6763

04.08.2021

01.07.2021

Fidan Alımı

40.000,00

6764

04.08.2021

01.07.2021

Fidan Alımı

40.000,00

6765

04.08.2021

01.07.2021

Fidan Alımı

40.000,00

6766

04.08.2021

01.07.2021

Fidan Alımı

40.000,00

6767

04.08.2021

01.07.2021

Fidan Alımı

40.000,00

6768

04.08.2021

01.07.2021

Fidan Alımı

40.000,00

6769

04.08.2021

01.07.2021

Fidan Alımı

40.000,00

6770

04.08.2021

01.07.2021

Fidan Alımı

40.000,00

6771

04.08.2021

01.07.2021

Fidan Alımı

40.000,00

5231

09.06.2021

05.04.2021

Konteyner Alımı

37.200,00

5233

09.06.2021

09.04.2021

Konteyner Alımı

37.200,00

5235

09.06.2021

13.04.2021

Konteyner Alımı

37.200,00

5222

09.06.2021

16.04.2021

Konteyner Alımı

37.200,00

5229

09.06.2021

24.03.2021

Konteyner Alımı

37.200,00

5226

09.06.2021

30.03.2021

Konteyner Alımı

37.200,00

5225

09.06.2021

19.03.2021

Konteyner Alımı

37.200,00

5220

09.06.2021

20.04.2021

Konteyner Alımı

32.400,00

1902

18.02.2021

04.01.2021

Araç Lastik Alımı

28.677,74

1906

18.02.2021

08.01.2021

Araç Lastik Alımı

35.905,70

5453

16.06.2021

12.05.2021

Araç Lastik Alımı

11.160,00

5454

16.06.2021

12.05.2021

Araç Lastik Alımı

37.200,00

5452

16.06.2021

03.05.2021

Araç Lastik Alımı

37.000,00

5448

16.06.2021

02.11.2020

Belediyeye Ait AVM’nin Bakımı İçin Gerekli Mal Alımı

34.541,46

5445

16.06.2021

02.11.2020

Belediyeye Ait AVM’nin Bakımı İçin Gerekli Mal Alımı

25.255,14