2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Yapılan kazı çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediyesince tahsil edilen zemin tahrip bedellerinden, sorumluluk alanlarındaki yerler için Gölbaşı Belediyesine aktarılması gereken tutarların muhasebe kaydına alınmadığı görülmüştür.

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin “Hesabın oluşumu ve geliri” başlıklı 14’üncü maddesinin Mülga 3’üncü fıkrasında; Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirlerin büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanacağı, sokakların kazısından elde edilen gelirlerin ilgili belediyeye aktarılacağı, bu paraların büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılacağı ve amacı dışında kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu hüküm 24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 14/A maddesi de eklenerek yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 24.12.2020 tarihinden itibaren büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler, büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanacaktır. İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler ise bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilecek ve bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılacaktır.

Söz konusu hükümler çerçevesinde Gölbaşı Belediyesi sorumluluk alanlarındaki yerlerde yapılan kazı çalışmaları nedeniyle zemin tahrip bedelleri geçmiş yıllarda Büyükşehir Belediyesince tahsil edilmiş ancak Gölbaşı Belediyesine bu payların aktarımı düzenli yapılmamıştır. Büyükşehir Belediyesi kayıtlarından alınan verilere göre Gölbaşı Belediyesi adına geçmiş yıllardakilerle beraber 7.565.984,99 TL zemin tahrip bedeli toplanmış bu bedelin 2.238.843,61 TL’si belli şekillerde gönderilmiş, 31.12.2021 tarihi itibarıyla da Gölbaşı Belediyesine gönderilmesi gereken kalan toplam tutarın 5.327.141,38 TL olduğu görülmüştür.

Her ne kadar söz konusu alacak tutarı 2022 yılı içerisinde 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına kaydedilmiş olsa da, bu kaydın 2021 yılı mali tablolarına etkisi olmadığından 2021 yılı bilançosunda bu hesap, Faaliyet Sonuçları Tablosunda ise Gelirler bu tutar kadar eksik gözükmektedir.

Yapılan kazı çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediyesince tahsil edilen zemin tahrip bedellerinden Gölbaşı Belediyesi sorumluluk alanlarındaki yerler için aktarılması gereken paylarla ilgili olarak kesinleşmiş 5.327.141,38 TL alacağın tahsili için Büyükşehir Belediyesine yazılan 23.05.2022 tarihli yazının takibi ve gerekirse sonrasında İller Bankası nezdinde gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.