2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şirket tarafından ödemelerin vade tarihinden sonra yapılması, bildirimlerin süresi içinde verilmemesi gibi nedenlerle çeşitli kurumlara gecikme zammı ve idari para cezası ödemelerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Şirket 2021 mali yılı içinde;

•  Vergi beyannamelerinin yasal süresinden sonra verilmesi,

•  Tahakkuk eden vergilerin vade tarihinden sonra ödenmesi,

•  Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak bildirimlerin yasal süresinden sonra verilmesi,

•  Sosyal Güvenlik Kurumu’nca düzenlenen cezaların vade tarihinden sonra ödenmesi,

•  Asfalt şantiyelerindeki işlerden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne idari para cezaları ödenmesi,

•  Şirket araçları üzerine düzenlenen trafik cezalarının ödenmesi, gibi nedenlerle toplamda 500.000,00 TL civarında gecikme zammı ve idari para cezası ödemesi gerçekleştirmiştir.

Şirketler, kar amacı ile kurulmuş olan ticari yapılar olup tüzel kişiliğe sahiptirler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kurulan şirketler, Kanun’un 16’ncı maddesine göre tacir niteliğini haiz olup Kanun’un 18’inci maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince de ticarete ilişkin tüm faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek zorundadırlar. Dolayısıyla şirket menfaatlerinin korunması zorunluluğu bulunmaktadır.

İdari para cezasına sebebiyet verilmesi ve yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi şirketin ilave mali yük altına girmesine neden olmaktadır. Şirketin benzer cezai işlemlere muhatap olmaması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmekle birlikte, bu kapsamdaki yönetsel ve mali kontrollerin oluşturulması ve etkinliğinin izlenmesi şirket yönetiminin görev ve sorumluluğundadır.

Şirket yetkilileri, pandemi koşullarının yarattığı olumsuz koşullar sebebiyle Şirket’in yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediğini, bu konuda muhasebe ve insan kaynakları personelin uyarıldığını ve normalleşme süreciyle birlikte yaşanan problemlerin ortadan kalktığını belirtmektedir. Ayrıca, trafik cezalarının ilgili personele rucu edilerek tahsil edildiğini, Şirket şantiyeleri içinde all-risk sigortası yaptırılarak gerekli gözlem ve incelemenin yapılacağını ifade etmektedir.

Pandemi koşullarının mali sorumlulukların zamanında yerine getirilmemesine gerekçe olması mümkün değildir. Her ne kadar pandemi nedeniyle kamu ve özel sektörde çalışma düzeninde sıkıntılar meydana gelmişse de, Şirket’e gecikme faizi veya idari para cezası gibi ek mali külfet getirecek durumların oluşmaması için gerekli yönetsel ve mali kontrollerin Şirket bünyesinde kurulması gerekirdi.

Rapor cevabında ek olarak sunulan 23.05.2022 tarih ve 1047 nolu mahsup işlem fişiyle Şirket tarafından ödenen trafik cezalarının sorumlulardan tahsil edildiği anlaşılmaktadır.