2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından ihale edilen ve yıllara sari nitelikte olan yapım işlerine ilişkin hakediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatının yapılmadığı görülmüştür.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kesin olarak tespit edileceği ve tamamının yılın geliri olarak sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği, 44’üncü maddesinde inşaat ve onarım işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin iş bitim tarihi olarak kabul edileceği, “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94’üncü maddesinin üçüncü bent hükmüne göre ise 42’nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden %25 kesinti yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri Bakanlar Kurulunun 2009/14592 sayılı Kararı ile yeniden belirlenmiş olup söz konusu Kararın 1’inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 42’nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden %3 oranında tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Gelir vergisi tevkifatı yapılma zorunluluğu: yapım işinin ihalesinin birden fazla takvim yılını kapsayacak şekilde ihale edilmesi ile doğabileceği gibi aynı takvim yılında bitirilmesi öngörülen yapım işlerinin, süre uzatımı verilmesi nedeniyle yıllara sari hale gelmesi durumda da doğabilecektir. Zira Sayıştay Temyiz Kurulunun 24.6.1997 tarih ve 24124 tutanak sayılı kararında “… verilen süre uzatım kararıyla iş sari inşaat haline geldiğinden, hakediş tutarı üzerinden, gelir vergisi kesinti yapılmasının yasal gereklilik olduğuna” hükmedilmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde; Belediye tarafından ihalesi gerçekleştirilen yıllara sari yapım işi hakkediş ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı yapılmadığı görülmüştür.

Netice itibariyle; Belediye yukarıdaki mevzuat hükümleri ve yargı kararı doğrultusunda vergi sorumlusu sıfatıyla yıllara sari yapım işlerinin hakkediş ödemelerinden vergi tevkifatının yapılmasını sağlamalıdır.