BLOG YAZILARI

 

 “İhale İlanı’nın 5’inci maddesinde ve İdari ve Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceğinin düzenlendiği, aynı maddede değerlendirmede kullanılmak üzere alımı yapılacak olan cihazda bulunması durumunda hangi özelliğe kaç puan verileceğinin düzenlendiği, 

  İhale İlanı’nın ve söz konusu Şartname’lerin anılan maddesinde düzenlenmiş olan özelliklerin, ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, yeterlik kriterlerini sağlayan ancak maddede sayılan özelliklere sahip olmayan cihazların da ihalede teklif edilebileceği, sayılan özelliklerin bir veya birden fazlasına sahip cihazlara ise maddede düzenlenen şekliyle puan verileceği, fiyat teklifi ile birlikte anılan maddede verilen hesaplama yöntemi kullanılarak toplam puanın hesaplanması yoluyla ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği, 

İsteklilerin teklif ettikleri ürünlerle ilgili olarak önce Teknik Şartname’nin istenen özelliklerini sağlamalarının gerektiği, bu kapsamda yeterli kabul edildikten sonra fiyat dışı unsur puanlaması kapsamında anılan Şartname bölümünde yer alan teknik özellikler kısmındaki düzenlemelerin ikinci aşamada değerlendirmeye alınacağı, her bir maddede belirtilen teknik özelliklere ait puanlamalar çerçevesinde değerlendirme yapılacağı, yapılacak hesaplamada toplamda belirli bir puan alınacağı, söz konusu özelliğin karşılanamadığı durumda ise ilgili maddede belirtilen puanın alınamayacağı anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından fiyat dışı unsur puanlamasına uygun daha üst segmentteki ürünü bulunduğunun ifade edildiği ancak bu ürün yerine daha alt segmentte yer alan ürünün teklif edilememesine gerekçe olarak İhale İlanı’na ve Şartname maddelerine eklenmesi istenilen madde düzenlemelerinin gösterildiği, başvuru sahibinin iddiasına konu ettiği üstün teknik özelliklerin cihazda bulunmamasının bu cihazın teklif edilmesini engellemediği, söz konusu özelliklerden alınan puan ile beraber hesaplamanın bir başka girdisi olan teklif fiyatının da sonucu etkilediği, ayrıca idarenin fiyat dışı unsur puanlamasını yukarıda da açıklandığı üzere mevzuatın kendisine verdiği takdir yetkisi kapsamında hazırlamasının da mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” (KİK)

Malimevzuat.com.tr