2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat şeklinde ihale edilen yapım işlerinde mahal listelerinin hazırlanmadığı görülmüştür.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 6’ncı maddesinde; yapım işlerine ait ihaleler sonucunda, uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 4’üncü maddesinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ve birim fiyat sözleşme anılan Kanun’un 6’ncı maddesindeki gibi tanımlanmış, aynı Şartname’nin 6’ncı maddesinde ise işyerinin ihaleye esas proje ve mahal listesine göre eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek yükleniciye teslim edileceği ifade edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listelerinin hazırlanacağı belirtilmiştir. Benzer şekilde Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’nin 8’inci maddesinde de mahal listesi ihale dokümanı arasında sayılmıştır.

Buna göre yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılan işlerde mahal listesinin hazırlanmasının zorunlu olduğu açıktır. Mahal listesinin hazırlanmaması, yaklaşık maliyetin sağlıklı yapılabilmesini etkilemekte, isteklileri tekliflerini sunarken tereddüde düşürmekte, tekliflerini etkilemekte ve sözleşmenin uygulanması sırasında ihtilafların yaşanmasına neden olmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde, Belediyenin 2021 yılına sirayet eden ve 2021 yılında ihalesi yapılan toplam 6 adet yapım işi olduğu ancak söz konusu yapım işleri için mahal listesi hazırlanmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla kamu kaynaklarının verimli kullanımını ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak üzere, yapım işlerinde sağlıklı bir ihtiyaç tespiti yapılarak mahal listesi hazırlandıktan sonra ihaleye çıkılması gerekmektedir.